วิธีการตอบตัวชี้วัดประจำปี 2564

วิธีการตอบตัวชี้วัด - แบบฟอร์มสำหรับการรายงานผลจากหน่วยงาน
คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด - คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบการตอบตัวชี้วัด เช่น เกณฑ์การให้คะแนน การอ้างอิงคู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2564 วิธีการตอบตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 1 ส่งเสริมและพัฒนานิสิต ให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และ เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
K45 มีอัตลักษณ์นิสิต มศว สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย มีอัตลักษณ์นิสิต มศว สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
1. มีรายงานสรุปผลการจัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
K46 จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 90 กิจกรรม
1. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ (ปีการศึกษา 2563) จำนวน..................กิจกรรม
2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะที่ 1
    2.1 ชื่อกิจกรรม...............................................................................................................
    2.2 หน่วยงาน.................................................................................................................
    2.3 กิจกรรมแล้วเสร็จเมื่อ.................................................................................................

กรณีมีมากกว่า 1 กิจกรรม โปรดกรอกข้อมูลแต่ละกิจกรรม 
K47 จำนวนกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำ ไม่น้อยกว่า 25 กิจกรรม
1. มีกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำ (ปีการศึกษา 2563) จำนวน..................กิจกรรม
2. กิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำที่ 1
    2.1 ชื่อกิจกรรม...............................................................................................................
    2.2 หน่วยงาน.................................................................................................................
    2.3 กิจกรรมแล้วเสร็จเมื่อ..................................................................................................

กรณีมีมากกว่า 1 กิจกรรม โปรดกรอกข้อมูลแต่ละกิจกรรม 
K48 จำนวนกิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสารและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรม
1. มีกิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสารและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ (ปีการศึกษา 2563) จำนวน..................กิจกรรม
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสารและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ที่ 1
    2.1 ชื่อกิจกรรม...............................................................................................................
    2.2 หน่วยงาน.................................................................................................................
    2.3 กิจกรรมแล้วเสร็จเมื่อ..................................................................................................

กรณีมีมากกว่า 1 กิจกรรม โปรดกรอกข้อมูลแต่ละกิจกรรม 
K49 จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการงานกิจกรรมนิสิตกับรายวิชา หนึ่งหลักสูตรต้องมีหนึ่งรายวิชาที่มีการบูรณาการกิจกรรมนิสิต
1. มีรายวิชาที่มีการบูรณาการงานกิจกรรมนิสิตกับรายวิชา (ปีการศึกษา 2563) จำนวน....................รายวิชา
2. หลักสูตรที่มีรายวิชาที่มีการบูรณางานกิจกรรมนิสิตกับรายวิชา
    1) ชื่อหลักสูตร........................................................................
        มีรายวิชาที่มีการบูรณาการกับงานกิจกรรมนิสิต จำนวน.................รายวิชา
        (1) รายวิชา ....................................................................
        (2) รายวิชา ....................................................................
     2) ชื่อหลักสูตร........................................................................
         มีรายวิชาที่มีการบูรณาการกับงานกิจกรรมนิสิต จำนวน.................รายวิชา
         (1) รายวิชา ....................................................................
         (2) รายวิชา .................................................................... 

กรณีมีมากกว่า 1 รายวิชา ในหนึ่งหลักสูตร โปรดกรอกข้อมูลแต่ละรายวิชา
K50 นิสิตที่จบการศึกษาได้รับใบ Transcript กิจกรรม มีนิสิตที่จบการศึกษาได้รับใบ Transcript กิจกรรม
มีจำนวนนิสิตที่จบการศึกษาได้รับใบ Transcript กิจกรรม (ปีการศึกษา 2563) จำนวน.....................คน
K51 จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางด้านการเงิน การออม การลงทุน ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม
1. มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางด้านการเงิน การออม การลงทุน (ปีการศึกษา 2563) จำนวน..................กิจกรรม
2. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางด้านการเงิน การออม การลงทุนที่ 1
    2.1 ชื่อกิจกรรม...............................................................................................................
    2.2 หน่วยงาน.................................................................................................................
    2.3 กิจกรรมแล้วเสร็จเมื่อ..................................................................................................

กรณีมีมากกว่า 1 กิจกรรม โปรดกรอกข้อมูลแต่ละกิจกรรม 
K52 จำนวนกิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว ไม่น้อยกว่า 30 กิจกรรม
1. มีกิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว (ปีการศึกษา 2563) จำนวน..................กิจกรรม
2. กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ 1
    2.1 ชื่อกิจกรรม...............................................................................................................
    2.2 หน่วยงาน.................................................................................................................
    2.3 กิจกรรมแล้วเสร็จเมื่อ..................................................................................................

กรณีมีมากกว่า 1 กิจกรรม โปรดกรอกข้อมูลแต่ละกิจกรรม 
K53 ร้อยละของนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
1. มีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน (ปีการศึกษา 2563) จำนวน...................คน
K54 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตต่อการเข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1. จำนวนนิสิตที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการที่มีคะแนนความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 3.51 (ปีการศึกษา 2563)    
    จำนวน...................คน
2. มีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการร่วมกับผู้ประกอบการ (ปีการศึกษา 2563) จำนวน...................คน
เป้าประสงค์ 2 พัฒนานิสิตให้มีความพร้อม ในการศึกษาเล่าเรียนและ เรียนรู้การใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัย
K55 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1. จำนวนนิสิตที่มาใช้บริการระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัยทั้งหมด (ปีการศึกษา 2563)
    จำนวน...................คน
2. มีนิสิตที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัยที่มีคะแนนความพึงพอใจ
    ไม่ต่ำกว่า 3.51 จำนวน...................คน
K56 ร้อยละของนิสิตที่มีคุณสมบัติได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ 100
1. จำนวนนิสิตที่เข้าเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาทุกประเภทที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้)
    ปีการศึกษา 2563 จำนวน...................คน
2. มีนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาทุกประเภทที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้)
    ปีการศึกษา 2563 จำนวน...................คน
K57 จำนวนนิสิตที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการให้คำปรึกษา ไม่น้อยกว่า 250 คน
1. มีนิสิตที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการให้คำปรึกษา จำนวน....................คน
K58 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1. จำนวนนิสิตที่มีรายได้ระหว่างเรียน (ปีการศึกษา 2563)
    จำนวน...................คน
2. มีจำนวนนิสิตที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน
    ที่มีคะแนนความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 3.51 จำนวน...................คน
K59 ร้อยละของนิสิตที่มีความพิการทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกับมหาวิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือ ร้อยละ 100
1. จำนวนนิสิตที่มีความพิการทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนนิสิตพิการกับทางมหาวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2563)    
    จำนวน...................คน
2. มีนิสิตที่มีความพิการที่ได้รับการช่วยเหลือ (ปีการศึกษา 2563) จำนวน...................คน
เป้าประสงค์ 3 พัฒนานิสิตทางด้าน สุขภาพกาย สุขภาพจิตและกีฬา
K60 จำนวนกิจกรรมทางด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ไม่น้อยกว่า 60 กิจกรรม
1. มีกิจกรรมทางด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (ปีการศึกษา 2563)
   จำนวน..................กิจกรรม
2. กิจกรรมด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่ 1
    2.1 ชื่อกิจกรรม...............................................................................................................
    2.2 หน่วยงาน.................................................................................................................
    2.3 กิจกรรมแล้วเสร็จเมื่อ.................................................................................................

กรณีมีมากกว่า 1 กิจกรรม โปรดกรอกข้อมูลแต่ละกิจกรรม
K61 จำนวนกิจกรรมมหาวิทยาลัยสีขาว ไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม
1. มีกิจกรรมมหาวิทยาลัยสีขาว (ปีการศึกษา 2563) จำนวน..................กิจกรรม
2. กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีขาวที่ 1
    2.1 ชื่อกิจกรรม...............................................................................................................
    2.2 หน่วยงาน.................................................................................................................
    2.3 กิจกรรมแล้วเสร็จเมื่อ.................................................................................................

กรณีมีมากกว่า 1 กิจกรรม โปรดกรอกข้อมูลแต่ละกิจกรรม 
K62 จำนวนกิจกรรมด้านสุขภาพจิต ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม
1. มีกิจกรรมด้านสุขภาพจิต (ปีการศึกษา 2563) จำนวน..................กิจกรรม
2. กิจกรรมด้านสุขภาพจิตที่ 1
    2.1 ชื่อกิจกรรม...............................................................................................................
    2.2 หน่วยงาน.................................................................................................................
    2.3 กิจกรรมแล้วเสร็จเมื่อ.................................................................................................

กรณีมีมากกว่า 1 กิจกรรม โปรดกรอกข้อมูลแต่ละกิจกรรม 
เป้าประสงค์ 4 สร้างเสริมวินัยนิสิต ความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย และความเป็นไทย" ความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย และความเป็นไทย
K63 จำนวนกิจกรรมส่งเสริมวินัยนิสิต มศว ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม
1. มีกิจกรรมส่งเสริมวินัยนิสิต (ปีการศึกษา 2563) จำนวน..................กิจกรรม
2. กิจกรรมส่งเสริมวินัยนิสิตที่ 1
    2.1 ชื่อกิจกรรม...............................................................................................................
    2.2 หน่วยงาน.................................................................................................................
    2.3 กิจกรรมแล้วเสร็จเมื่อ.................................................................................................

กรณีมีมากกว่า 1 กิจกรรม โปรดกรอกข้อมูลแต่ละกิจกรรม 
K64 ร้อยละของนิสิตที่เข้ามาร่วมออกเสียงเลือกตั้ง ร้อยละ 50
1. จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ปีการศึกษา 2563) ....................คน
2. มีนิสิตที่มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง (ปีการศึกษา 2563) จำนวน..................คน
K65 จำนวนกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 50 กิจกรรม
1. มีกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน..................กิจกรรม
2. กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ 1
    2.1 ชื่อกิจกรรม...............................................................................................................
    2.2 หน่วยงาน.................................................................................................................
    2.3 กิจกรรมแล้วเสร็จเมื่อ.................................................................................................

กรณีมีมากกว่า 1 กิจกรรม โปรดกรอกข้อมูลแต่ละกิจกรรม 
เป้าประสงค์ 5 สร้างเครือข่ายระหว่าง ศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย ให้เกิดความสัมพันธ์อย่าง เข้มแข็งและยั่งยืน
K66 จำนวนกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรม
1. มีกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ/มหาวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2563)
   จำนวน..................กิจกรรม
2. กิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ/มหาวิทยาลัยที่ 1
    2.1 ชื่อกิจกรรม...............................................................................................................
    2.2 หน่วยงาน.................................................................................................................
    2.3 กิจกรรมแล้วเสร็จเมื่อ.................................................................................................

กรณีมีมากกว่า 1 กิจกรรม โปรดกรอกข้อมูลแต่ละกิจกรรม 
เป้าประสงค์ 6 พัฒนาและเสริมสร้าง สมรรถนะของบุคลากร เพื่อการพัฒนานิสิต
K67 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 80 คนต่อปี
1. มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (ด้านกิจการนิสิต) จำนวน ................... คน
เป้าประสงค์ 7 มีระบบการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
K68 มีแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล มีแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล
1. มีแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2564 
ประกาศใช้เมื่อ..............................................................................................................................
K69 ร้อยละของตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลที่บรรลุเป้าหมายต่อปีงบประมาณ ร้อยละ 80
1. ​จำนวนกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรทั้งหมด (ปีงบประมาณ 2564)  ............................. กิจกรรม
2. มีกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลที่บรรลุเป้าหมาย (ปีงบประมาณ 2564) จำนวน .......................... กิจกรรม
เป้าประสงค์ 8 พัฒนาระบบการสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ได้มา ซึ่งบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน และองค์กร
K70 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการสรรหา คัดเลือกมีความรู้ความสามารถและทักษะเหมาะสมกับตำแหน่งงานและองค์กร ร้อยละ 75
1. ​จำนวนบุคลากรที่ผ่านการสรรหาทั้งหมดในรอบปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2564)   ............................. คน
2. มีบุคลากรที่ผ่านการสรรหาที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2564) 
ระดับดีขึ้นไป จำนวน .......................... คน
เป้าประสงค์ 9 พัฒนาระบบการประเมินผล การปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม
K71 ร้อยละของบุคลากรับรู้และเข้าใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในระดับดี ร้อยละ 70
1. ​จำนวนบุคลากรที่ทำแบบสำรวจการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ปีงบประมาณ 2564)   ............................. คน
2. มีบุคลากรทีรับรู้และเข้าใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลอยู่ในระดับดี (ปีงบประมาณ 2564) จำนวน .......................... คน
K72 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ร้อยละ 60
1. ​จำนวนบุคลากรที่ทำแบบสำรวจการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ปีงบประมาณ 2564)   ............................. คน
2. มีบุคลากรที่พึงพอใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ปีงบประมาณ 2564) จำนวน .......................... คน
เป้าประสงค์ 10 บุคลากรได้รับการพัฒนา ให้ก้าวหน้าตามสายอาชีพ
K73 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80
1. ​จำนวนจำนวนกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ 2564)   ............................. กิจกรรม/โครงการ
2. มีกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้นๆ (ปีงบประมาณ 2564) จำนวน .......................... กิจกรรม/โครงการ
3. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าตามสายอาชีพ (จากทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน) ............................. คน
K74 ร้อยละของอาจารย์สาธิตที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ร้อยละ 10
1. จำนวนอาจารย์สาธิตทั้งหมด (ปีงบประมาณ 2564)   ............................. คน
2. มีอาจารย์สาธิตที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ปีงบประมาณ 2564) จำนวน .......................... คน
K75 ร้อยละของกรอบระดับตำแหน่งชำนาญงานพิเศษชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ที่มีบุคลากรสายปฏิบัติการครองอัตรา ร้อยละ 35
1. จำนวนกรอบอัตราระดับชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ (ปีงบประมาณ 2564)   ............................. อัตรา
2. มีระดับชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ (ปีงบประมาณ 2564) จำนวน .......................... อัตรา
K76 จำนวนผู้บริหารสายวิชาการ ที่ได้รับการพัฒนา 100 คน
1. มีผู้บริหารสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนา (ปีงบประมาณ 2564)  จำนวน ............................. คน
K77 จำนวนผู้บริหารสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา 100 คน
1. มีผู้บริหารสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา (ปีงบประมาณ 2564)  จำนวน ............................. คน
เป้าประสงค์ 11 บุคลากรมีความผูกพัน กับองค์กร
K78 ร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความผูกพันองค์กร (Happinometer) มากกว่า ร้อยละ 60
1. ร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความผูกพันองค์กร (Happinometer) เท่ากับ...............................
    (พิจารณาจากคะแนนความสุขเฉลี่ยของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)