ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1 ส่งเสริมและพัฒนานิสิต ให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และ เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
K45 มีอัตลักษณ์นิสิต มศว สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย มีอัตลักษณ์นิสิต มศว สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
K46 จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 90 กิจกรรม
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
K47 จำนวนกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำ ไม่น้อยกว่า 25 กิจกรรม
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
K48 จำนวนกิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสารและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรม
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
K49 จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการงานกิจกรรมนิสิตกับรายวิชา หนึ่งหลักสูตรต้องมีหนึ่งรายวิชาที่มีการบูรณาการกิจกรรมนิสิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
K50 นิสิตที่จบการศึกษาได้รับใบ Transcript กิจกรรม มีนิสิตที่จบการศึกษาได้รับใบ Transcript กิจกรรม
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
K51 จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางด้านการเงิน การออม การลงทุน ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
K52 จำนวนกิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว ไม่น้อยกว่า 30 กิจกรรม
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
K53 ร้อยละของนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
K54 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตต่อการเข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เป้าประสงค์ 2 พัฒนานิสิตให้มีความพร้อม ในการศึกษาเล่าเรียนและ เรียนรู้การใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัย
K55 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
K56 ร้อยละของนิสิตที่มีคุณสมบัติได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ 100
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
K57 จำนวนนิสิตที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการให้คำปรึกษา ไม่น้อยกว่า 250 คน
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
K58 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
K59 ร้อยละของนิสิตที่มีความพิการทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกับมหาวิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือ ร้อยละ 100
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เป้าประสงค์ 3 พัฒนานิสิตทางด้าน สุขภาพกาย สุขภาพจิตและกีฬา
K60 จำนวนกิจกรรมทางด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ไม่น้อยกว่า 60 กิจกรรม
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
K61 จำนวนกิจกรรมมหาวิทยาลัยสีขาว ไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
K62 จำนวนกิจกรรมด้านสุขภาพจิต ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เป้าประสงค์ 4 สร้างเสริมวินัยนิสิต ความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย และความเป็นไทย" ความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย และความเป็นไทย
K63 จำนวนกิจกรรมส่งเสริมวินัยนิสิต มศว ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • รองอธิการบดีฝ่าย มศว องครักษ์
K64 ร้อยละของนิสิตที่เข้ามาร่วมออกเสียงเลือกตั้ง ร้อยละ 50
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
K65 จำนวนกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 50 กิจกรรม
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เป้าประสงค์ 5 สร้างเครือข่ายระหว่าง ศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย ให้เกิดความสัมพันธ์อย่าง เข้มแข็งและยั่งยืน
K66 จำนวนกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรม
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เป้าประสงค์ 6 พัฒนาและเสริมสร้าง สมรรถนะของบุคลากร เพื่อการพัฒนานิสิต
K67 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 80 คนต่อปี
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เป้าประสงค์ 7 มีระบบการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
K68 มีแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล มีแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
K69 ร้อยละของตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลที่บรรลุเป้าหมายต่อปีงบประมาณ ร้อยละ 80
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ 8 พัฒนาระบบการสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ได้มา ซึ่งบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน และองค์กร
K70 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการสรรหา คัดเลือกมีความรู้ความสามารถและทักษะเหมาะสมกับตำแหน่งงานและองค์กร ร้อยละ 75
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ 9 พัฒนาระบบการประเมินผล การปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม
K71 ร้อยละของบุคลากรับรู้และเข้าใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในระดับดี ร้อยละ 70
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
K72 ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ร้อยละ 60
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ 10 บุคลากรได้รับการพัฒนา ให้ก้าวหน้าตามสายอาชีพ
K73 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
K74 ร้อยละของอาจารย์สาธิตที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ร้อยละ 10
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
K75 ร้อยละของกรอบระดับตำแหน่งชำนาญงานพิเศษชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ที่มีบุคลากรสายปฏิบัติการครองอัตรา ร้อยละ 35
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
K76 จำนวนผู้บริหารสายวิชาการ ที่ได้รับการพัฒนา 100 คน
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
K77 จำนวนผู้บริหารสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา 100 คน
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ 11 บุคลากรมีความผูกพัน กับองค์กร
K78 ร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินความผูกพันองค์กร (Happinometer) มากกว่า ร้อยละ 60
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 34 ตัวชี้วัด ภาคผนวก