ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1 ส่งเสริมและพัฒนานิสิต ให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และ เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
SSAP5-01 โครงการค่ายเสริมสร้าง อัตลักษณ์นิสิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
SSAP5-02 โครงการศูนย์นิสิตจิตอาสา
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
SSAP5-03 โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมในนิสิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
SSAP5-04 โครงการส่งเสริม การจัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำของนิสิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
SSAP5-05 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับนิสิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
SSAP5-06 โครงการรณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
SSAP5-07 โครงการบูรณาการงานกิจกรรมนิสิตกับรายวิชา
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
SSAP5-08 การจัดทำ Transcript กิจกรรม
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
SSAP5-09 โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านการเงิน การออม การลงทุน
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
SSAP5-10 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์และพัฒนากายภาพ
SSAP5-11 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
SSAP5-12 โครงการส่งเสริมให้นิสิตทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เป้าประสงค์ 10 บุคลากรได้รับการพัฒนา ให้ก้าวหน้าตามสายอาชีพ
SSAP5-39 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
SSAP5-40 พัฒนาระบบสนับสนุนการ เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ของ อาจารย์สาธิต นักวิจัย และบุคลากรสายปฏิบัติการ
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
SSAP5-41 พัฒนาผู้บริหาร
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ 11 บุคลากรมีความผูกพัน กับองค์กร
SSAP5-42 จัดสรรสวัสดิการให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
SSAP5-43 โครงการเสริมสร้างความ ผูกพันในองค์กร
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ 2 พัฒนานิสิตให้มีความพร้อม ในการศึกษาเล่าเรียนและ เรียนรู้การใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัย
SSAP5-13 โครงการทุนสวัสดิการ สำหรับนิสิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
SSAP5-14 โครงการส่งเสริมสุขภาพนิสิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
SSAP5-15 โครงการประกันอุบัติเหตุ นิสิต มศว
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
SSAP5-16 งานกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
SSAP5-17 โครงการรถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์และพัฒนากายภาพ
SSAP5-18 โครงการทุนการศึกษา
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
SSAP5-19 โครงการช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแก่นิสิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
SSAP5-20 โครงการส่งเสริมการมีรายได้ ระหว่างเรียนสำหรับนิสิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
SSAP5-21 โครงการบริการและสนับสนุน นิสิตพิการ
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
SSAP5-22 ปรับพื้นที่กายภาพให้มีความเหมาะสมกับเด็กพิการ
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์และพัฒนากายภาพ
เป้าประสงค์ 3 พัฒนานิสิตทางด้าน สุขภาพกาย สุขภาพจิตและกีฬา
SSAP5-23 โครงการพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
SSAP5-24 โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
SSAP5-25 โครงการด้านสุขภาพจิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เป้าประสงค์ 4 สร้างเสริมวินัยนิสิต ความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย และความเป็นไทย" ความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย และความเป็นไทย
SSAP5-26 โครงการสร้างวินัยการขับขี่ยานพาหนะในมหาวิทยาลัย
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์และพัฒนากายภาพ
SSAP5-27 โครงการกระตุ้นการมีวินัย และการเป็นพลเมืองที่ดี
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
SSAP5-28 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้แก่นิสิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
SSAP5-29 โครงการเสริมสร้างรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
SSAP5-30 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เป้าประสงค์ 5 สร้างเครือข่ายระหว่าง ศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย ให้เกิดความสัมพันธ์อย่าง เข้มแข็งและยั่งยืน
SSAP5-31 โครงการเชิดชูเกียรติ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะและมหาวิทยาลัย
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เป้าประสงค์ 6 พัฒนาและเสริมสร้าง สมรรถนะของบุคลากร เพื่อการพัฒนานิสิต
SSAP5-32 โครงการพัฒนาศักยภาพ การทำงานของบุคลากร ด้านกิจการนิสิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เป้าประสงค์ 7 มีระบบการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
SSAP5-33 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ทรัพยากรบุคคล
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
SSAP5-34 ประเมินและปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ 8 พัฒนาระบบการสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ได้มา ซึ่งบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน และองค์กร
SSAP5-35 จัดทำ ปรับปรุง และกำกับ กระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
SSAP5-36 โครงการพัฒนาระบบสมัคร สมัครงานออนไลน์ และฐานข้อมูลผู้สมัคร
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ 9 พัฒนาระบบการประเมินผล การปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม
SSAP5-37 กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน ภาระงานของบุคลากร
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
SSAP5-38 ปรับปรุงรูปแบบการประเมินผล การปฏิบัติงาน
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 43 โครงการ ภาคผนวก