ลำดับ กลยุทธ์ แผนงาน
เป้าประสงค์ 1 ส่งเสริมและพัฒนานิสิต ให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และ เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
1 พัฒนาอัตลักษณ์นิสิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 1 แผนงาน
2 การบูรณาการทักษะวิชาชีพและทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Soft Skills and Social Emotional Learning Skills) 9 แผนงาน
3 การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานให้กับนิสิต 2 แผนงาน
เป้าประสงค์ 10 บุคลากรได้รับการพัฒนา ให้ก้าวหน้าตามสายอาชีพ
1 พัฒนาระบบการพัฒนา บุคลากร 3 แผนงาน
เป้าประสงค์ 11 บุคลากรมีความผูกพัน กับองค์กร
1 จัดระบบสวัสดิการ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร เกิดความทุ่มเทในการปฎิบัติงานและมีความ ผูกพันต่อองค์กร 2 แผนงาน
เป้าประสงค์ 2 พัฒนานิสิตให้มีความพร้อม ในการศึกษาเล่าเรียนและ เรียนรู้การใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัย
1 จัดระบบสวัสดิการ ของนิสิต 5 แผนงาน
2 จัดให้มีทุนการ ศึกษาสำหรับนิสิต ที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง รวมทั้งทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริม ด้านต่างๆ ให้แก่นิสิต 1 แผนงาน
3 พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษา แก่นิสิต 1 แผนงาน
4 ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน 1 แผนงาน
5 จัดให้มีระบบ การดูแลนิสิต ที่มีความพิการ 2 แผนงาน
เป้าประสงค์ 3 พัฒนานิสิตทางด้าน สุขภาพกาย สุขภาพจิตและกีฬา
1 ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 1 แผนงาน
2 พัฒนามหาวิทยาลัย สีขาว 1 แผนงาน
3 ดูแลและส่งเสริม นิสิตด้านสุขภาพจิต 1 แผนงาน
เป้าประสงค์ 4 สร้างเสริมวินัยนิสิต ความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย และความเป็นไทย" ความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย และความเป็นไทย
1 ส่งเสริมวินัย นิสิต มศว 2 แผนงาน
2 ส่งเสริมกระบวน การในระบอบประชาธิปไตยในนิสิต สร้างการมีส่วนร่วมของนิสิต 1 แผนงาน
3 ส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2 แผนงาน
เป้าประสงค์ 5 สร้างเครือข่ายระหว่าง ศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย ให้เกิดความสัมพันธ์อย่าง เข้มแข็งและยั่งยืน
1 สร้างสัมพันธ์ ในการเกื้อกูลกันระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และมหาวิทยาลัย 1 แผนงาน
เป้าประสงค์ 6 พัฒนาและเสริมสร้าง สมรรถนะของบุคลากร เพื่อการพัฒนานิสิต
1 พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรด้านกิจการนิสิต 1 แผนงาน
เป้าประสงค์ 7 มีระบบการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลและกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 2 แผนงาน
เป้าประสงค์ 8 พัฒนาระบบการสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ได้มา ซึ่งบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน และองค์กร
1 พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2 แผนงาน
เป้าประสงค์ 9 พัฒนาระบบการประเมินผล การปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม
1 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 2 แผนงาน