แผนยุทธศาสตร์
ลำดับ เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นผู้นำทางการศึกษา (Educational Leader) ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ
1.1 พัฒนาหลักสูตร เพื่อตอบสนองทิศทาง การพัฒนาประเทศ 5 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์ 12 โครงการ
1.2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้และระบบสนับสนุนเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 2 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 2 โครงการ
1.3 พัฒนาคณาจารย์ ให้มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน 2 ตัวชี้วัด 2 กลยุทธ์ 2 โครงการ
1.4 มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบ ในการจัดการเรียนรู้และ/หรือการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ ในระดับอุดมศึกษา 1 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 1 โครงการ
2.1 พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ ระดับนานาชาติ 2 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 4 โครงการ
2.2 พัฒนาผลงานวิจัย ให้ตอบสนองการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและมหาวิทยาลัย 2 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 3 โครงการ
3.1 ส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (World Class University) 5 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ์ 6 โครงการ
4.1 การพัฒนาระบบ และกลไกพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะของนิสิตสู่การเป็น Global Citizen และพัฒนานวัตกรรมเชิงบูรณาการ สู่การเป็น SWU Start Up ของนิสิต มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 5 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ์ 11 โครงการ
4.2 พัฒนาการบริการ ระบบสวัสดิการ และการช่วยเหลือนิสิต ในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้นิสิตสู่ความเป็น SWU SMART STUDENTS 4 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์ 9 โครงการ
4.3 การพัฒนาระบบกลไก เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์/สมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมพัฒนานิสิตและมหาวิทยาลัย และสร้างความภาคภูมิใจ ในความเป็น “ศรีนครินทรวิโรฒ” 3 ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ์ 4 โครงการ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 31 ตัวชี้วัด 32 กลยุทธ์ 54 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล (High Performance and Good Governance Organization) ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ
1.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัย มีการบริหารงานจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 1 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 3 โครงการ
2.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนสู่องค์กร ที่เป็นเลิศตามเป้าหมาย ที่กำหนด 1 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 3 โครงการ
2.2 เพื่อให้มหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการ งบประมาณการเงิน และทรัพย์สิน ที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า อย่างมีความมั่นคง ทางการเงิน 2 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 2 โครงการ
2.3 เพื่อให้บุคลากร ของมหาวิทยาลัย มีขีดความสามารถ (Capability) และผูกพัน (Engagement) ทุ่มเท เพื่อความสำเร็จ ของมหาวิทยาลัย 2 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 5 โครงการ
2.4 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะบนฐานความยั่งยืน (Sustainable Smart University) 3 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 5 โครงการ
2.5 มีระบบการสื่อสารองค์กร ทั้งภายใน และภายนอก ที่ทันสมัยและรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 3 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 3 โครงการ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 12 ตัวชี้วัด 8 กลยุทธ์ 21 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement) ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ
1.1 การบริการเพื่อสังคม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ/หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 5 ตัวชี้วัด 12 กลยุทธ์ 13 โครงการ
2.1 การบริการเพื่อสังคม แบบบูรณาการ 4 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 5 โครงการ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด 15 กลยุทธ์ 18 โครงการ