รอบการรายงานผล: ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 (รอบ 6 เดือน)

ช่วงวันที่รายงานผล: ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562

แผนยุทธศาสตร์
ลำดับ เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ
- (ไม่มีการกำหนด) 0 ตัวชี้วัด 0 กลยุทธ์ 0 โครงการ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ประกอบด้วย 0 ตัวชี้วัด 0 กลยุทธ์ 0 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การแก้ปัญหาสังคม ชี้นำสังคม และความเป็นสากล ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ
- (ไม่มีการกำหนด) 0 ตัวชี้วัด 0 กลยุทธ์ 0 โครงการ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ประกอบด้วย 0 ตัวชี้วัด 0 กลยุทธ์ 0 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ
3.1 สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 2 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 3 โครงการ
3.2 มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 1 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 3 โครงการ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 2 กลยุทธ์ 6 โครงการ 3 ภาคผนวก
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ
4.1 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มีจิตสำนึกและความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ 1 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 2 โครงการ
4.2 มีงานวิจัยหรือนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ 1 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 2 โครงการ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 2 กลยุทธ์ 4 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ
5.1 มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 5 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 5 โครงการ
5.2 มีระบบและเครื่องมือทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 6 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 3 โครงการ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ์ 8 โครงการ