แผนยุทธศาสตร์
ลำดับ เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ SSAP 1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตกำลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning innovation) ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ
1 เป็นแหล่งผลิตกำลังหลัก " ของประเทศเพื่อรองรับ " การศึกษาทุกช่วงวัย" 7 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ์ 7 โครงการ
2 เป็นแหล่งความเป็นเลิศ ในการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ 2 ตัวชี้วัด 2 กลยุทธ์ 2 โครงการ
3 คณาจารย์มีความเป็นเลิศ ในการจัดการเรียนการสอน 4 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 4 โครงการ
4 สร้างและพัฒนาหลักสูตร บูรณาการที่นำไปสู่ Thailand 4.0 2 ตัวชี้วัด 2 กลยุทธ์ 2 โครงการ
5 ผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตาม ความต้องการของสังคม 3 ตัวชี้วัด 2 กลยุทธ์ 3 โครงการ
6 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็น ต้นแบบด้านการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 1 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 1 โครงการ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ SSAP 1 ประกอบด้วย 19 ตัวชี้วัด 16 กลยุทธ์ 19 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ SSAP 2 การกำหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซึ่งครอบคลุมในศาสตร์สาขาที่มีความจำเป็น อันมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ
1 สร้างงานวิจัยที่คุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดัน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในภูมิภาคอาเซียน และเป็นที่ พึ่งพิงของสังคม 5 ตัวชี้วัด 2 กลยุทธ์ 5 โครงการ
2 สนับสนุนบุคลากรให้ผลิต ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม 2 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 3 โครงการ
3 ผลิตผลงานวิจัย หรืองาน สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 3 โครงการ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ SSAP 2 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ์ 11 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ SSAP 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) และการสืบสานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ
1 สร้างงานบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการ ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่าง ยั่งยืน 2 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 3 โครงการ
2 มีระบบการบริหารจัดการ โครงการบริการวิชาการแก่ ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 2 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 3 โครงการ
3 คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม กิจกรรม และมีความเข้าใจ เรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ 2 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 2 โครงการ
4 สร้างเครือข่ายทางด้าน การทำนุบำรุงวัฒนธรรมและ ศิลปะกับนานาชาติ 2 ตัวชี้วัด 2 กลยุทธ์ 2 โครงการ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ SSAP 3 ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์ 10 โครงการ 3 ภาคผนวก
ประเด็นยุทธศาสตร์ SSAP 4 การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ
1 พัฒนาหลักสูตรสองภาษา และนานาชาติ 1 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 1 โครงการ
2 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และความเป็นสากล 4 ตัวชี้วัด 2 กลยุทธ์ 4 โครงการ
3 พัฒนานิสิต/บุคลากร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน 1 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 1 โครงการ
4 พัฒนาความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชน 1 ตัวชี้วัด 2 กลยุทธ์ 1 โครงการ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ SSAP 4 ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด 8 กลยุทธ์ 7 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ SSAP 5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ
1 ส่งเสริมและพัฒนานิสิต ให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และ เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 10 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 12 โครงการ
2 พัฒนานิสิตให้มีความพร้อม ในการศึกษาเล่าเรียนและ เรียนรู้การใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัย 5 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์ 10 โครงการ
3 พัฒนานิสิตทางด้าน สุขภาพกาย สุขภาพจิตและกีฬา 3 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 3 โครงการ
4 สร้างเสริมวินัยนิสิต ความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย และความเป็นไทย" ความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย และความเป็นไทย 3 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 5 โครงการ
5 สร้างเครือข่ายระหว่าง ศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย ให้เกิดความสัมพันธ์อย่าง เข้มแข็งและยั่งยืน 1 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 1 โครงการ
6 พัฒนาและเสริมสร้าง สมรรถนะของบุคลากร เพื่อการพัฒนานิสิต 1 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 1 โครงการ
7 มีระบบการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย 2 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 2 โครงการ
8 พัฒนาระบบการสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ได้มา ซึ่งบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน และองค์กร 1 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 2 โครงการ
9 พัฒนาระบบการประเมินผล การปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม 2 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 2 โครงการ
10 บุคลากรได้รับการพัฒนา ให้ก้าวหน้าตามสายอาชีพ 5 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 3 โครงการ
11 บุคลากรมีความผูกพัน กับองค์กร 1 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 2 โครงการ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ SSAP 5 ประกอบด้วย 34 ตัวชี้วัด 21 กลยุทธ์ 43 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ SSAP 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ
1 เพื่อให้มหาวิทยาลัย มีระบบการดำเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด 1 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 3 โครงการ
2 มีระบบและกลไกเพื่อพัฒนา ระบบการดำเนินงานและ การจัดการของมหาวิทยาลัย ที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 3 โครงการ
3 มีระบบและเครื่องมือ ทางการบริหารที่มี ประสิทธิภาพ 3 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 4 โครงการ
4 โครงสร้างองค์กรและ การดำเนินงานของส่วนงาน สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวิสัยทัศน์ 2 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 2 โครงการ
5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การ เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง ความยั่งยืน 2 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 4 โครงการ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ SSAP 6 ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด 9 กลยุทธ์ 16 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ SSAP 7 การสื่อสารองค์กร ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ
1 สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 1 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 4 โครงการ
2 พัฒนาการสื่อสารที่มี คุณภาพและครอบคลุม ในระดับชาติและ/หรือ นานาชาติ 2 ตัวชี้วัด 2 กลยุทธ์ 3 โครงการ
3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการสื่อสารองค์กร ของมหาวิทยาลัย 1 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 3 โครงการ
4 สร้างเครือข่ายการสื่อสาร ระหว่างองค์กรภายในและ ภายนอก 2 ตัวชี้วัด 2 กลยุทธ์ 3 โครงการ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ SSAP 7 ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ์ 13 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ SSAP 8 การจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ
1 พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย 3 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 3 โครงการ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ SSAP 8 ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 3 โครงการ