ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัย มีการบริหารงานจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
P2-01 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการมีคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
P2-02 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
P2-03 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของส่วนงานตามหลักธรรมาภิบาล
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน
เป้าประสงค์ 2.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนสู่องค์กร ที่เป็นเลิศตามเป้าหมาย ที่กำหนด
P2-04 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการมีคณะทำงานเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 • รองอธิการบดี
P2-05 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายที่กำหนด
 • รองอธิการบดี
P2-06 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงานของส่วนงานตามแผนการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 • รองอธิการบดี
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน
เป้าประสงค์ 2.2 เพื่อให้มหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการ งบประมาณการเงิน และทรัพย์สิน ที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า อย่างมีความมั่นคง ทางการเงิน
P2-07 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การเงินในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
 • รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
P2-08 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการกำกับติดตามความผิดพลาดทางการเงินจนเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
 • รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์ 2.3 เพื่อให้บุคลากร ของมหาวิทยาลัย มีขีดความสามารถ (Capability) และผูกพัน (Engagement) ทุ่มเท เพื่อความสำเร็จ ของมหาวิทยาลัย
P2-09 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการมีคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนแผนแม่บททรัพยากรบุคคล
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
P2-10 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
P2-11 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บททรัพยากรบุคคล
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน
P2-12 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความผูกพันแก่บุคลากรในด้านต่างๆ เช่น งานปีใหม่ งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เป็นต้น
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน
P2-13 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการยกย่อง เชิดชู บุคลากรดีเด่น บุคลากรตัวอย่างที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน
เป้าประสงค์ 2.4 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะบนฐานความยั่งยืน (Sustainable Smart University)
P2-14 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการกำหนดระบบและกลไกการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมดิจิทัล
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
 • รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน
P2-15 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
 • รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน
P2-16 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่าย
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
 • รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน
P2-17 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยในที่ทำงานและนำมาปฏิบัติจริง
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
 • รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน
P2-18 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาจัดทำแผนเผชิญเหตุไฟไหม้และเส้นทางอพยพหนีไฟประจำอาคาร
 • รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน
เป้าประสงค์ 2.5 มีระบบการสื่อสารองค์กร ทั้งภายใน และภายนอก ที่ทันสมัยและรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
P2-19 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการมีคณะทำงานเครือข่ายสื่อสารองค์กร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน
P2-20 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านสื่อสารองค์กรประจำปี
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน
P2-21 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนสื่อสารองค์กร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 21 โครงการ ภาคผนวก