ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2567 ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัย มีการบริหารงานจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
KPI2-01 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ผ่าน
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ 2.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนสู่องค์กร ที่เป็นเลิศตามเป้าหมาย ที่กำหนด
KPI2-02 ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ระดับคะแนน 200 (เกณฑ์ EdPEx)
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป้าประสงค์ 2.2 เพื่อให้มหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการ งบประมาณการเงิน และทรัพย์สิน ที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า อย่างมีความมั่นคง ทางการเงิน
KPI2-03 ร้อยละของรายได้ที่สูงกว่ารายจ่าย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 11
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
 • รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
KPI2-04 จำนวนครั้งของความผิดพลาดทางการเงินจนเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
0 ครั้ง
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
 • รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์ 2.3 เพื่อให้บุคลากร ของมหาวิทยาลัย มีขีดความสามารถ (Capability) และผูกพัน (Engagement) ทุ่มเท เพื่อความสำเร็จ ของมหาวิทยาลัย
KPI2-05 อัตราส่วนของรายรับต่อค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร อัตราส่วน 1.6 : 1
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
KPI2-06 ร้อยละของส่วนงานที่มีคะแนนระดับความผูกพันของบุคลากรเฉลี่ยมากกว่า 4.0 คะแนนขึ้นไป จากแบบประเมินความผูกพันของมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 85
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ 2.4 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะบนฐานความยั่งยืน (Sustainable Smart University)
KPI2-07 ระดับความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) ระดับ Connected University (มากกว่าร้อยละ 50 ในทุกมิติ)
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
 • รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
KPI2-08 อุบัติการณ์ในการเกิดการบาดเจ็บสาหัส ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ของบุคลากรหรือนิสิตจากความบกพร่องเกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
0 ครั้ง
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
 • รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
KPI2-09 มหาวิทยาลัยมีมาตรการป้องกันอัคคีภัย พร้อมเส้นทางการอพยพหนีไฟประจำอาคาร
ร้อยละ 100
 • รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ 2.5 มีระบบการสื่อสารองค์กร ทั้งภายใน และภายนอก ที่ทันสมัยและรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
KPI2-10 จำนวนช่องทางการสื่อสารองค์กร ที่สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มผู้รับสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7 ช่องทาง
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
KPI2-11 จำนวนผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นในช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่สามารถวัดจำนวนผู้ติดตามได้ ไม่น้อยกว่า 5,000 ผู้ติดตาม (รวมทุกช่องทาง)
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
KPI2-12 จำนวนผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นในช่องทางการสื่อสารภายนอกองค์กร ที่สามารถวัดจำนวนผู้ติดตามได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ติดตามในปีก่อนหน้า
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 12 ตัวชี้วัด ภาคผนวก