ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1.1 การบริการเพื่อสังคม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ/หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
P3-01 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริการวิชาการเพื่อสังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ/หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามหลัก University Social Engagement
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 • หัวหน้าส่วนงานที่มีภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต
 • หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
P3-02 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม (กาย/ใจ/ปัญญา/สังคม) ตามแผนแม่บทมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 • หัวหน้าส่วนงานที่มีภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต
 • หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
P3-03 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะทางกายของคนในชุมชน
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 • หัวหน้าส่วนงานที่มีภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต
 • หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
P3-04 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะทางใจและการบริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาวะทางใจ
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 • หัวหน้าส่วนงานที่มีภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต
 • หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
P3-05 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และนันทนาการสำหรับคนทุกช่วงวัยในชุมชน
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 • หัวหน้าส่วนงานที่มีภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต
 • หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
P3-06 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชนตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา 9 ด้าน มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะองค์รวม
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 • หัวหน้าส่วนงานที่มีภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต
 • หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
P3-07 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมให้วัยแรงงานในชุมชนเป้าหมาย มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและศักยภาพผู้ประกอบการ (บริหารธุรกิจ การเงินบัญชีและการตลาด)
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 • หัวหน้าส่วนงานที่มีภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต
 • หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
P3-08 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมาย มีองค์ความรู้ด้านอาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต และการเป็นพลังสำคัญของชุมชน
 • หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 • หัวหน้าส่วนงานที่มีภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต
P3-09 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้าชุมชนและบรรจุภัณฑ์ให้มีจุดเด่น
 • หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 • หัวหน้าส่วนงานที่มีภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต
P3-10 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น/ทรัพยากร นวัตกรรมในชุมชน
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 • หัวหน้าส่วนงานที่มีภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต
 • หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
P3-11 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ทุนทางทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมชุมชน
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 • หัวหน้าส่วนงานที่มีภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต
 • หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
P3-12 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าโดยใช้ทรัพยากรด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ในชุมชน
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 • หัวหน้าส่วนงานที่มีภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต
 • หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
P3-13 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม/การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ/การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย/การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ/การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 • หัวหน้าส่วนงานที่มีภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต
 • หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์ 2.1 การบริการเพื่อสังคม แบบบูรณาการ
P3-14 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการบูรณาการการบริการวิชาการเพื่อสังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 • หัวหน้าส่วนงานที่มีภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต
P3-15 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการบูรณาการการบริการวิชาการเพื่อสังคมกับการวิจัย
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 • หัวหน้าส่วนงานที่มีภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต
P3-16 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดให้มีพื้นที่หรือเวทีสำหรับหารือแลกเปลี่ยน สร้างความร่วมมือระหว่างตัวแทนศาสตร์ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนด Theme (แนวทาง/หัวข้อ) แผนงานโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมร่วมกัน
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
P3-17 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการบูรณาการการบริการวิชาการเพื่อสังคมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 • หัวหน้าส่วนงานที่มีภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต
P3-18 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่าย/ความร่วมมือภายนอกมหาวิทยาลัยด้านพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 • หัวหน้าส่วนงานที่มีภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต
 • หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 18 โครงการ ภาคผนวก