ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2567 ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1.1 การบริการเพื่อสังคม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ/หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
KPI3-01 จำนวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ/หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามหลัก University Social Engagement
ส่วนงานละไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
(โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม 1 โครงการ, โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการ)
  • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
KPI3-02 จำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม (กาย/ใจ/ปัญญา/สังคม) ที่ส่วนงานดำเนินการเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการอโศกโมเดล/องครักษ์โมเดลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส่วนงานละไม่น้อยกว่า 1 โครงการ
  • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
KPI3-03 ร้อยละของคนในชุมชนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
ร้อยละ 10
  • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
KPI3-04 ร้อยละของประชากรทุกช่วงวัยในชุมชนเป้าหมาย มีความรอบรู้และ/หรือนำองค์ความรู้ด้านสุขภาวะองค์รวมไปประยุกต์ใช้
ร้อยละ 10
  • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
KPI3-05 จำนวนผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนา/ต่อยอด/สร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนชุมชน
10 ผลิตภัณฑ์
  • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
เป้าประสงค์ 2.1 การบริการเพื่อสังคม แบบบูรณาการ
KPI3-06 จำนวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน
ส่วนงานละไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
(โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม 1 โครงการ, โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการ)
  • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
KPI3-07 จำนวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมหรือโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการร่วมกับการวิจัย
ส่วนงานละไม่น้อยกว่า 1 โครงการ
  • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
KPI3-08 จำนวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์
ส่วนงานละไม่น้อยกว่า 1 โครงการ
  • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
KPI3-09 จำนวนเครือข่าย/ความร่วมมือภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม ไม่น้อยกว่า 20 เครือข่าย/ความร่วมมือ
  • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด ภาคผนวก