โครงการ

ประจำปีงบประมาณ


Warning (2): Missing argument 2 for ProjectMastersController::dashboard() [COREapp/controllers/ProjectMaster/project_masters_controller.php, line 86]
Notice (8): Undefined variable: deptCd [COREapp/controllers/ProjectMaster/project_masters_controller.php, line 87]
Notice (8): Undefined variable: deptCd [COREapp/controllers/ProjectMaster/project_masters_controller.php, line 89]
Notice (8): Undefined variable: deptCd [COREapp/controllers/ProjectMaster/project_masters_controller.php, line 90]
Notice (8): Undefined variable: deptCd [COREapp/controllers/ProjectMaster/project_masters_controller.php, line 91]
Notice (8): Undefined variable: deptCd [COREapp/controllers/ProjectMaster/project_masters_controller.php, line 92]
จำนวนโครงการ
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

101

โครงการ

งบประมาณแผ่นดิน
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

757,800

ใช้จริง 0 บาท 0 %
ทั้งหมด 757,800 บาท 100%
งบประมาณเงินรายได้
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

5,186,445

ใช้จริง 635,589 บาท 12 %
ทั้งหมด 5,186,445 บาท 100%
สถานะการดำเนินงานโครงการ
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

ไม่ดำเนินการ 51 โครงการ

กำลังดำเนินการ 30 โครงการ

แล้วเสร็จ 23 โครงการ

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ งบประมาณ
เงินเผ่นดิน
ใช้จริง งบประมาณ
เงินรายได้
ใช้จริง
SSAP แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
SSAP 1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning innovation) 23 - - 2,273,825 51,608
SSAP 2 การกำหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซึ่งครอบคลุมในศาสตร์สาขาที่มีความจำเป็น อันมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 8 - - 243,250 118,350
SSAP 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) 4 620,000 - 100,000 -
SSAP 4 การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล 4 - - 118,000 18,000
SSAP 5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร 37 - - 1,842,370 393,631
SSAP 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) 5 - - 30,000 -
SSAP 7 การสื่อสารองค์กร 4 - - 228,000 14,000
SAP แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan-SAP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 2 137,800 - 40,000 40,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ 5 - - 70,000 -
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 9 - - 241,000 -

โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายและยังไม่มีการเชื่อมโยงโครงการหน่วยงาน : 0 โครงการ/กิจกรรม

Warning (2): Invalid argument supplied for foreach() [COREapp/views/sap_dept/project_master/dashboard.ctp, line 124]

โครงการที่ยังไม่มีการเชื่อมโยงความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์
ลำดับ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จริง รวม
ใช้จริง
สถานะการดำนินงาน ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
1 โครงการภาคสนามตามเส้นทางบังคับของหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป เพื่อขอรับใบประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ เส้นทางที่ 3: จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร 188,020 188,020 0 0 0 188,020 แล้วเสร็จ ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
รวมงบประมาณ 188,020 188,020 0 0 0 188,020