โครงการ ประจำปีงบประมาณ
Warning (2): Missing argument 2 for ProjectMastersController::dashboard() [COREapp/controllers/ProjectMaster/project_masters_controller.php, line 90]
Notice (8): Undefined variable: deptCd [COREapp/controllers/ProjectMaster/project_masters_controller.php, line 91]
Notice (8): Undefined variable: deptCd [COREapp/controllers/ProjectMaster/project_masters_controller.php, line 93]
Notice (8): Undefined variable: deptCd [COREapp/controllers/ProjectMaster/project_masters_controller.php, line 94]
Notice (8): Undefined variable: deptCd [COREapp/controllers/ProjectMaster/project_masters_controller.php, line 95]
จำนวนโครงการ
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

857

ทั้งหมด 1,062 โครงการ 81%
งบประมาณแผ่นดิน
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

28,822,500

ใช้จริง 14,752,654 บาท 51 %
ทั้งหมด 29,613,460 บาท 97%
งบประมาณเงินรายได้
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

195,187,067

ใช้จริง 48,108,640 บาท 25 %
ทั้งหมด 418,466,327 บาท 47%
สถานะการดำเนินงานโครงการ
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

เสร็จสิ้น 564 โครงการ

ยังไม่มีการดำเนินการ 158 โครงการ

กำลังดำเนินการ 157 โครงการ

ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป 3 โครงการ

ยกเลิก 1 โครงการ

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ งบประมาณ
เงินเผ่นดิน
ใช้จริง งบประมาณ
เงินรายได้
ใช้จริง
SSAP แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
SSAP 1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning innovation) 152 8,962,900 978,615 14,863,935 8,709,135
SSAP 2 การกำหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซึ่งครอบคลุมในศาสตร์สาขาที่มีความจำเป็น อันมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 53 - - 39,362,294 5,153,358
SSAP 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) 19 2,518,880 293,199 1,042,000 22,000
SSAP 4 การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล 61 155,220 149,095 13,431,630 1,844,926
SSAP 5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร 478 4,131,460 2,441,192 109,836,439 25,556,738
SSAP 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) 13 6,665 6,291 168,695 14,090
SSAP 7 การสื่อสารองค์กร 16 - - 439,500 150,050
SAP แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan-SAP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน 94 9,945,135 7,825,237 2,446,350 1,594,455
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ 40 3,000,000 2,961,528 2,628,200 914,097
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 64 102,240 97,498 10,968,024 4,149,791
ลำดับ โครงการ งบประมาณแผ่นดิน ใช้จริง งบประมาณเงินรายได้ ใช้จริง สถานะการดำนินงาน ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
1 โครงการการจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 0 0 17,500 17,170 กำลังดำเนินการ SSAP5-43
2 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตในต่างประเทศ ณ La Rochelle Business School Tourism ประเทศฝรั่งเศส และ NHTV Breda Universities of Applied Sciences ประเทศเนเธอแลนด์ จำนวน 8 คน 0 0 400,000 0 กำลังดำเนินการ SSAP4-02
3 โครงการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด 0 0 15,000 0 กำลังดำเนินการ SSAP2-01
4 ปฐมนิเทศ 0 0 26,400 0 ยังไม่มีการดำเนินการ
รวมงบประมาณ 0 0 458,900 17,170