โครงการ ประจำปีงบประมาณ
Warning (2): Missing argument 2 for ProjectMastersController::dashboard() [COREapp/controllers/ProjectMaster/project_masters_controller.php, line 90]
Notice (8): Undefined variable: deptCd [COREapp/controllers/ProjectMaster/project_masters_controller.php, line 91]
Notice (8): Undefined variable: deptCd [COREapp/controllers/ProjectMaster/project_masters_controller.php, line 93]
Notice (8): Undefined variable: deptCd [COREapp/controllers/ProjectMaster/project_masters_controller.php, line 94]
Notice (8): Undefined variable: deptCd [COREapp/controllers/ProjectMaster/project_masters_controller.php, line 95]
จำนวนโครงการ
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

937

ทั้งหมด 1,164 โครงการ 80%
งบประมาณแผ่นดิน
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

39,123,270

ใช้จริง 34,146,862 บาท 87 %
ทั้งหมด 41,441,790 บาท 94%
งบประมาณเงินรายได้
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

174,101,085

ใช้จริง 70,268,864 บาท 40 %
ทั้งหมด 398,265,216 บาท 44%
สถานะการดำเนินงานโครงการ
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

เสร็จสิ้น 871 โครงการ

ยังไม่มีการดำเนินการ 47 โครงการ

กำลังดำเนินการ 40 โครงการ

ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป 4 โครงการ

ยกเลิก 4 โครงการ

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ งบประมาณ
เงินเผ่นดิน
ใช้จริง งบประมาณ
เงินรายได้
ใช้จริง
SSAP แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
SSAP 1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning innovation) 184 10,862,900 10,380,026 22,506,036 17,150,080
SSAP 2 การกำหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซึ่งครอบคลุมในศาสตร์สาขาที่มีความจำเป็น อันมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 50 - - 38,692,934 4,945,352
SSAP 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) 19 2,518,880 693,199 1,090,500 80,692
SSAP 4 การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล 64 235,220 229,095 15,212,360 4,128,483
SSAP 5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร 559 4,577,650 3,661,554 80,700,465 33,721,217
SSAP 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) 17 6,665 6,291 205,695 167,152
SSAP 7 การสื่อสารองค์กร 14 - - 289,500 156,910
SAP แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan-SAP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน 107 17,800,805 16,101,010 2,858,980 2,693,926
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ 40 3,000,000 2,961,528 2,030,380 1,011,387
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 74 121,150 114,160 10,514,235 6,213,665
ลำดับ โครงการ งบประมาณแผ่นดิน ใช้จริง งบประมาณเงินรายได้ ใช้จริง สถานะการดำนินงาน ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
1 โครงการการจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 0 0 17,500 17,170 กำลังดำเนินการ SSAP5-43
2 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2559 0 0 0 0 เสร็จสิ้น SSAP4-03
3 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตในต่างประเทศ ณ La Rochelle Business School Tourism ประเทศฝรั่งเศส และ NHTV Breda Universities of Applied Sciences ประเทศเนเธอแลนด์ จำนวน 8 คน 0 0 400,000 0 กำลังดำเนินการ SSAP4-02
4 โครงการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด 0 0 15,000 0 กำลังดำเนินการ SSAP2-01
5 ปฐมนิเทศ 0 0 26,400 0 ยังไม่มีการดำเนินการ
รวมงบประมาณ 0 0 458,900 17,170