ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2567 ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1.1 พัฒนาหลักสูตร เพื่อตอบสนองทิศทาง การพัฒนาประเทศ
KPI1-01 จำนวนหลักสูตรนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
KPI1-02 จำนวนหลักสูตรที่มีการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
KPI1-03 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
KPI1-04 จำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นในรูปแบบ ของโมดูล เพื่อรองรับ Reskill/Upskillและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
KPI1-05 จำนวนหลักสูตรออนไลน์ (แบบให้ปริญญา) ไม่กำหนดเป้าหมายในปี 2567
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป้าประสงค์ 1.2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้และระบบสนับสนุนเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
KPI1-06 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
KPI1-07 คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
เป้าประสงค์ 1.3 พัฒนาคณาจารย์ ให้มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน
KPI1-08 จำนวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัลด้านการเรียนการสอนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 5 คน
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
KPI1-09 จำนวนอาจารย์ที่ได้รับรองตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ไม่น้อยกว่า 75 คน
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป้าประสงค์ 1.4 มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบ ในการจัดการเรียนรู้และ/หรือการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ ในระดับอุดมศึกษา
KPI1-10 จำนวน MOU/กิจกรรมวิชาการระหว่างสถาบัน ไม่น้อยกว่า 1 MOU/กิจกรรม
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
เป้าประสงค์ 2.1 พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ ระดับนานาชาติ
KPI1-11 จำนวนผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล Scopus 520 บทความ
 • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
KPI1-12 สัดส่วนของบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q1 ร้อยละ 46
 • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
เป้าประสงค์ 2.2 พัฒนาผลงานวิจัย ให้ตอบสนองการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและมหาวิทยาลัย
KPI1-13 จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติฐานข้อมูล Scopus ที่สนับสนุน SDGs 200 บทความ
 • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
KPI1-14 จำนวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับชาติและนานาชาติโดยก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
30 ผลงาน
 • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
เป้าประสงค์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (World Class University)
KPI1-15 จำนวนโครงการ/กิจกรรม ความร่วมมือระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 12 กิจกรรม/ความร่วมมือ
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
KPI1-16 Outbound-จำนวนนิสิตจาก มศว ที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยน/อบรม/วิจัยในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 67 คน
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
KPI1-17 Inbound-จำนวนนิสิตจากสถาบันต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยน/อบรม/วิจัยที่ มศว
ไม่น้อยกว่า 147 คน
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
KPI1-18 จำนวนอาจารย์ประจำชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานใน มศว ไม่น้อยกว่า 120 คน
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
KPI1-19 จำนวนนิสิตชาวต่างชาติที่เข้าเรียนเต็มหลักสูตรใน มศว (Degree-Seeking Students) ไม่น้อยกว่า 162 คน
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป้าประสงค์ 4.1 การพัฒนาระบบ และกลไกพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะของนิสิตสู่การเป็น Global Citizen และพัฒนานวัตกรรมเชิงบูรณาการ สู่การเป็น SWU Start Up ของนิสิต มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
KPI1-20 ร้อยละของนิสิตที่เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ (Components Literacy) ทั้ง 7 ด้าน ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (SWU SMART STUDENTS)
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
KPI1-21 ระดับคะแนนการประเมินตนเองของนิสิตในด้านการพัฒนาสมรรถนะ (Components Literacy) ทั้ง 7 ด้าน ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (SWU SMART STUDENTS)
ไม่น้อยกว่า 3.80 คะแนน
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
KPI1-22 จำนวนรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณที่นิสิตได้รับจากการประกวด/นำเสนองาน/แข่งขันทางวิชาการและวิชาชีพ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 30 รางวัล
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
KPI1-23 จำนวนนวัตกรรม/Start up ของนิสิตที่เกิดขึ้น ไม่น้อยกว่า 3 นวัตกรรม/Start up
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
KPI1-24 จำนวนกิจกรรมด้านความตระหนักรู้คุณค่าภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมไทยและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมสำหรับนิสิต
5 กิจกรรม
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
เป้าประสงค์ 4.2 พัฒนาการบริการ ระบบสวัสดิการ และการช่วยเหลือนิสิต ในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้นิสิตสู่ความเป็น SWU SMART STUDENTS
KPI1-25 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสวัสดิการนิสิต/หอพักมหาวิทยาลัย/SWU Happy Place ไม่น้อยกว่า 3.80 คะแนน
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
KPI1-26 ร้อยละของนิสิตที่มีสุขภาวะทางใจที่ดี (SWU Smile)
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
KPI1-27 ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีความต้องการพิเศษ (นิสิตพิการ) ต่อการดูแล/ช่วยเหลือของ SWU DSS Center
ไม่น้อยกว่า 3.80 คะแนน
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
KPI1-28 ร้อยละของจำนวนนิสิตที่ได้รับการช่วยเหลือและตรงตามเกณฑ์ทางด้านการเงินสวัสดิการ อาหาร และทุนการศึกษา
ร้อยละ 100
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
เป้าประสงค์ 4.3 การพัฒนาระบบกลไก เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์/สมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมพัฒนานิสิตและมหาวิทยาลัย และสร้างความภาคภูมิใจ ในความเป็น “ศรีนครินทรวิโรฒ”
KPI1-29 จำนวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ SWU ADP (Upskill / Reskill / Newskill) ไม่น้อยกว่า 350 คน
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
KPI1-30 จำนวนศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนานิสิตปัจจุบันและมหาวิทยาลัยในด้านการเงิน ด้านวิชาการ ด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 200 คน
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
KPI1-31 จำนวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล/การประกาศเชิดชูเกียรติระดับชาติและนานาชาติ
ไม่น้อยกว่า 30 คน
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 31 ตัวชี้วัด ภาคผนวก