ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1.1 พัฒนาหลักสูตร เพื่อตอบสนองทิศทาง การพัฒนาประเทศ
P1-01 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
P1-02 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-03 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-04 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-05 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้การปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-06 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรให้ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-07 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพื่อรับการประเมินระดับนานาชาติตามเกณฑ์ AUNQA/ABET
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-08 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการประเมิน Pre-assessment เพื่อขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน AUNQA อาเซียน
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-09 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการประเมินเพื่อขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน AUNQA อาเซียน
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-10 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course) เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Reskill/Upskill)
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-11 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เต็มรูปแบบ (แบบให้ปริญญา)
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดทำหลักสูตรออนไลน์
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
เป้าประสงค์ 1.2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้และระบบสนับสนุนเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
P1-13 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้านการจ้างงานและกิจกรรมส่งเสริมภาวะการมีงานทำ
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-14 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้านความพึงพอใจ
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
เป้าประสงค์ 1.3 พัฒนาคณาจารย์ ให้มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน
P1-15 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST)
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
P1-16 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาจารย์ให้ได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
เป้าประสงค์ 1.4 มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบ ในการจัดการเรียนรู้และ/หรือการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ ในระดับอุดมศึกษา
P1-17 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้และ/หรือการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
เป้าประสงค์ 2.1 พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ ระดับนานาชาติ
P1-18 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการผลักดันงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ
 • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
P1-19 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการผลักดันการเผยแพร่ผลงานวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ในวารสารระดับนานาชาติ
 • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
P1-20 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยและศักยภาพนักวิจัยด้านการเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ
 • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
P1-21 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยประเภท Research Global Challenge
 • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
เป้าประสงค์ 2.2 พัฒนาผลงานวิจัย ให้ตอบสนองการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและมหาวิทยาลัย
P1-22 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการผลักดันงานวิจัยให้สอดคล้องกับ SDGs
 • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
P1-23 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างระบบสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาประเทศด้านต่างๆ
 • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
P1-24 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยให้เกิดเป็นปัญญาเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาของสังคมและประเทศ
 • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
เป้าประสงค์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (World Class University)
P1-25 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับความร่วมมือระดับนานาชาติ
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-29 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการรับอาจารย์ชาวต่างชาติ
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
P1-30 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนา และประชาสัมพันธ์หลักสูตรสำหรับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-26 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับความร่วมมือระดับนานาชาติด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
P1-27 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและประสบการณ์ในต่างประเทศให้กับนิสิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-28 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับส่งเสริมให้เกิดการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เชิงรุกในระดับนานาชาติ
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
เป้าประสงค์ 4.1 การพัฒนาระบบ และกลไกพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะของนิสิตสู่การเป็น Global Citizen และพัฒนานวัตกรรมเชิงบูรณาการ สู่การเป็น SWU Start Up ของนิสิต มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
P1-38 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมประกวด/นำเสนองาน/แข่งขันศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-39 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมประกวด/นำเสนองาน/แข่งขันศักยภาพทางด้านศิลปวัฒนธรรม
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-40 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อยกระดับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ความเป็นเลิศด้านวัตกรรม Start up และการสร้างธุรกิจ
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-31 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต มศว ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (SWU DNA) ครอบคลุม 7 Competency และสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (SWU SMART STUDENTS)
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-32 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศบันทึกผลการพัฒนานิสิต (ด้านอัตลักษณ์นิสิต มศว มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ และสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (SWU SMART STUDENTS)
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-33 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรนิสิตมีความเข้มแข็ง มีภาวะผู้นำและมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-34 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสนับสนุนและเสริมสร้างนิสิตจิตอาสา และส่งเสริมให้นิสิตบูรณาการองค์ความรู้สู่การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
P1-35 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล (SWU International Hub)
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
P1-36 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชนที่ร่วมกิจกรรมแนะแนว/การประกอบอาชีพของนิสิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-37 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม/แนะแนว/การประกอบอาชีพสำหรับนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
P1-41 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านความตระหนักรู้คุณค่าภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมสำหรับนิสิตชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
เป้าประสงค์ 4.2 พัฒนาการบริการ ระบบสวัสดิการ และการช่วยเหลือนิสิต ในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้นิสิตสู่ความเป็น SWU SMART STUDENTS
P1-42 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการหอพักและปรับปรุงหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมเพียงพอและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในหอพัก เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนิสิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
P1-43 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ภายในส่วนงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะสำหรับนิสิต SWU Happy Place/SWU Co-Working Space
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
P1-44 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับนิสิตโดยความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
P1-45 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมด้านการปรับตัว การจัดการความเครียดและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-46 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและสร้างเครือข่ายอาจารย์ บุคลากรและนิสิตของแต่ละส่วนงานให้มีทักษะการให้คำปรึกษาและคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้นเพื่อร่วมพัฒนาสุขภาวะนิสิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-47 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษา การคัดกรอง การกำกับติดตามและการให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีความต้องการการดูแลทางสุขภาพจิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-48 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพกายสำหรับนิสิต SWU Health Balance
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-49 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการดูแลและการพัฒนาศักยภาพนิสิตที่มีความต้องการพิเศษให้เรียนรู้และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข (SWU DSS Center)
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-50 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดระบบการให้คำปรึกษา แนวทางการช่วยเหลือทางด้านการเงิน สวัสดิการและทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
เป้าประสงค์ 4.3 การพัฒนาระบบกลไก เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์/สมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมพัฒนานิสิตและมหาวิทยาลัย และสร้างความภาคภูมิใจ ในความเป็น “ศรีนครินทรวิโรฒ”
P1-52 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับศิษย์เก่าให้มีช่องทางหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-53 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนานิสิตปัจจุบันและมหาวิทยาลัย
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-54 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการยกย่องและมอบรางวัลให้กับศิษย์เก่าที่ทำประโยชน์และสร้างชื่อเสียง
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
P1-51 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ศิษย์เก่าได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ SWU ADP (Upskill/Reskill/New Skill)
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 54 โครงการ ภาคผนวก