โครงการคณะมนุษยศาสตร์
จำนวนโครงการ
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

79

โครงการ

งบประมาณเงินรายได้ (อุดหนุน)
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

-

ใช้จริง - บาท 0 %
ทั้งหมด - บาท 0%
งบประมาณเงินรายได้
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

4,301,100

ใช้จริง 1,546,909 บาท 36 %
ทั้งหมด 4,301,100 บาท 100%
งบประมาณอื่น ๆ
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

-

ใช้จริง - บาท - %
ทั้งหมด - บาท -%
สถานะการดำเนินงานโครงการ
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

แล้วเสร็จ 71 โครงการ

ยกเลิก 6 โครงการ

กำลังดำเนินการ 2 โครงการ

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ งบประมาณ
เงินรายได้ (อุดหนุน)
ใช้จริง งบประมาณ
เงินรายได้
ใช้จริง งบประมาณอื่น ๆ ใช้จริง
SSAP แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
SSAP 1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตกำลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning innovation) 56 - - 1,435,000 598,243 - -
SSAP 2 การกำหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซึ่งครอบคลุมในศาสตร์สาขาที่มีความจำเป็น อันมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 2 - - 203,600 21,077 - -
SSAP 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) และการสืบสานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ 9 - - 160,000 44,950 - -
SSAP 4 การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล 6 - - 557,000 178,800 - -
SSAP 5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร 57 - - 1,345,500 703,839 - -
SSAP 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 2 - - 600,000 - - -
SSAP 7 การสื่อสารองค์กร 1 - - - - - -
SSAP 8 การจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน 5 - - - - - -
โครงการคณะมนุษยศาสตร์สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

ลำดับ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จริง ทั้งหมด
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินรายได้ อื่น ๆ
รวม
ใช้จริง
สถานะ
การดำเนินงาน
ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ SDG แก้ไขล่าสุด
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินรายได้ อื่น ๆ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
1 โครงการทำสื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก - 80,000 - - - - - - - - - 15,600 - 15,600 - - - - - 15,600 - 15,600 - แล้วเสร็จ SSAP1-07 SSAP5-03 SSAP5-07
16 ส.ค. 64
2 โครงการเทคโนโลยีกับการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ - 25,500 - - - - - 21,600 - 21,600 - - - - - - - - - 21,600 - 21,600 - แล้วเสร็จ SSAP1-08 SSAP1-13 SSAP5-07
21 มิ.ย. 64
3 โครงการบริการวิชาการเพื่อผู้สูงวัย - 110,000 - 28,150 - 28,150 - - - - - - - - - - - - - 28,150 - 28,150 - แล้วเสร็จ SSAP3-01 SSAP5-03 SSAP1-07 SSAP5-04 SSAP5-07
SDG 4
16 ส.ค. 64
4 โครงการปรับปรุงหลักสูตร ศศ.บ.วรรณกรรมสำหรับเด็ก - 35,000 - - - - - 10,000 - 10,000 - - - - - - - - - 10,000 - 10,000 - แล้วเสร็จ SSAP1-05 SSAP1-15
24 ส.ค. 64
5 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแปลภาษาตะวันออก - 120,000 - - - - - - - - - 112,000 - 112,000 - - - - - 112,000 - 112,000 - แล้วเสร็จ SSAP1-08 SSAP1-12 SSAP4-06 SSAP5-05 SSAP5-07 SSAP5-11
19 ก.ย. 64
6 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาเอกด้านสารสนเทศ - 27,100 - - - - - 25,200 - 25,200 - - - - - - - - - 25,200 - 25,200 - แล้วเสร็จ SSAP1-08 SSAP1-12 SSAP1-13 SSAP5-06
23 มิ.ย. 64
7 โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน - 71,000 - - - - - - - - - 14,400 - 14,400 - - - - - 14,400 - 14,400 - แล้วเสร็จ SSAP1-12 SSAP5-07 SSAP5-30
29 ก.ค. 64
8 โครงการส่งเสริมทักษะการทำวิจัยขั้นสูง - 24,700 - - - - - 21,600 - 21,600 - - - - - - - - - 21,600 - 21,600 - แล้วเสร็จ SSAP1-08 SSAP1-13 SSAP5-07
3 ก.ย. 64
9 โครงการส่งเสริมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน - 30,400 - - - - - 30,400 - 30,400 - - - - - - - - - 30,400 - 30,400 - แล้วเสร็จ SSAP1-17 SSAP1-08 SSAP5-07 SSAP5-11
1 เม.ย. 64
10 โครงการสร้างสรรค์ปันสุขด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก - 30,000 - - - - - - - - - - - - - 22,800 - 22,800 - 22,800 - 22,800 - แล้วเสร็จ SSAP1-08 SSAP5-05 SSAP5-07
17 ส.ค. 64
11 โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานและเข้าสู่โลกอาชีพ: การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกงาน - 100,000 - - - - - - - - - 4,800 - 4,800 - - - - - 4,800 - 4,800 - แล้วเสร็จ SSAP1-03 SSAP5-07 SSAP5-11
3 ก.ย. 64
12 โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานและเข้าสู่โลกอาชีพ: การแนะแนวทาง การหาองค์กรเพื่อการฝึกงาน - 100,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก SSAP1-03 SSAP5-07 SSAP5-11
3 ก.ย. 64
13 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นิสิตสาขา วท.บ.จิตวิทยา ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ - 14,500 - - - - - 9,495 - 9,495 - - - - - - - - - 9,495 - 9,495 - แล้วเสร็จ SSAP1-08 SSAP1-12 SSAP1-17 SSAP5-07 SSAP5-11
25 พ.ค. 64
14 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นิสิตสาขา วท.บ.จิตวิทยา ด้านสุขภาพจิต - 14,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก SSAP1-12 SSAP1-17 SSAP5-07 SSAP5-11 SSAP1-08
25 พ.ค. 64
15 โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle ด้วย Microsoft Teams - 20,000 - 8,400 - 8,400 - 8,400 - 8,400 - - - - - - - - - 16,800 - 16,800 - แล้วเสร็จ SSAP1-08 SSAP1-12 SSAP1-13 SSAP5-06
24 ก.พ. 64
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ - 17,000 - - - - - - - - - 7,200 - 7,200 - - - - - 7,200 - 7,200 - แล้วเสร็จ SSAP5-42
28 ก.ค. 64
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล - 11,000 - 6,600 - 6,600 - - - - - - - - - - - - - 6,600 - 6,600 - แล้วเสร็จ SSAP1-12 SSAP1-13 SSAP5-39 SSAP5-43
20 พ.ย. 63
18 โครงการการจัดการความรู้และส่งเสริมการทำวิจัยสาขามนุษยศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ - 3,600 - - - - - 3,600 - 3,600 - - - - - - - - - 3,600 - 3,600 - แล้วเสร็จ SSAP2-05 SSAP2-06
9 มี.ค. 64
19 โครงการการฝึกอบรมการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking) สำหรับนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา - 19,000 - - - - - - - - - 8,400 - 8,400 - - - - - 8,400 - 8,400 - แล้วเสร็จ SSAP1-08 SSAP1-12 SSAP5-07
14 มิ.ย. 64
20 โครงการต้อนรับน้องใหม่ก้าวสู่ครอบครัวมนุษยศาสตร์ มศว - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แล้วเสร็จ SSAP5-01 SSAP5-03 SSAP5-05
28 ก.ค. 64
21 โครงการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แล้วเสร็จ SSAP1-08 SSAP5-07
6 ก.ค. 64
22 โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำวิจัยของนิสิตปริญญาเอก - 50,000 - - - - - - - - - 33,600 - 33,600 - - - - - 33,600 - 33,600 - แล้วเสร็จ SSAP1-08 SSAP1-12 SSAP5-07
3 ก.ย. 64
23 โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำวิจัยของนิสิตปริญญาเอก - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - กำลังดำเนินการ SSAP5-07
10 เม.ย. 64
24 โครงการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยด้านสารสนเทศศึกษา - 21,900 - - - - - 10,200 - 10,200 - - - - - - - - - 10,200 - 10,200 - แล้วเสร็จ SSAP1-12 SSAP5-07 SSAP1-08
2 มี.ค. 64
25 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน - 36,400 - 36,400 - 36,400 - - - - - - - - - - - - - 36,400 - 36,400 - แล้วเสร็จ SSAP1-03 SSAP5-03 SSAP5-11
29 ธ.ค. 63
26 โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความร่วมมือสำหรับสหกิจศึกษา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แล้วเสร็จ SSAP1-04 SSAP5-11 SSAP5-12
6 ก.ค. 64
27 โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการทำงาน - 300,000 - 95,360 - 95,360 - - - - - - - - - - - - - 95,360 - 95,360 - แล้วเสร็จ SSAP1-17 SSAP5-03 SSAP5-07 SSAP5-11
24 ก.พ. 64
28 โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ "พัฒนาศักยภาพก่อนการฝึกงาน" - 300,000 - 28,800 - 28,800 - - - - - - - - - - - - - 28,800 - 28,800 - แล้วเสร็จ SSAP5-03 SSAP5-07 SSAP1-17 SSAP5-11
8 ก.พ. 64
29 โครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF - 35,800 - - - - - 26,400 - 26,400 - - - - - - - - - 26,400 - 26,400 - แล้วเสร็จ SSAP1-06 SSAP1-15
11 มิ.ย. 64
30 โครงการนำเสนอประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศึกษา - 9,000 - - - - - - - - - 8,400 - 8,400 - - - - - 8,400 - 8,400 - แล้วเสร็จ SSAP5-07 SSAP5-11
23 มิ.ย. 64
31 โครงการบริการวิชาการ "เทคนิคการสื่อสารและการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้สูงวัยอย่างไรช่องว่าง" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แล้วเสร็จ SSAP5-01 SSAP5-02 SSAP5-03 SSAP5-25 SSAP5-31
2 ก.ย. 64
32 โครงการบริการวิชาการ "สร้างกำลังใจ เสริมกำลังจิต ผ่านช่วงโควิดไปด้วยกัน" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แล้วเสร็จ SSAP5-06 SSAP5-42 SSAP5-43
3 ก.ย. 64
33 โครงการบริการวิชาการ "หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แล้วเสร็จ SSAP1-02 SSAP1-17 SSAP1-01 SSAP3-01 SSAP3-02 SSAP3-03
7 ก.ย. 64
34 โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาตะวันตก รุ่นที่ 1/2564 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แล้วเสร็จ SSAP1-02 SSAP8-03 SSAP1-01
7 ก.ย. 64
35 โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาตะวันออก รุ่นที่ 1/2564 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แล้วเสร็จ SSAP1-02 SSAP1-01 SSAP3-01 SSAP3-02 SSAP3-03 SSAP8-03
7 ก.ย. 64
36 โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาตะวันออก รุ่นที่ 2/2564 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - กำลังดำเนินการ SSAP1-01 SSAP1-02 SSAP3-01 SSAP3-02 SSAP3-03
7 ก.ย. 64
37 โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาตะวันออก รุ่นที่ 3/2563 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แล้วเสร็จ SSAP1-01 SSAP1-02 SSAP1-16 SSAP3-01 SSAP3-02 SSAP3-03 SSAP8-03
7 ก.ย. 64
38 โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2563 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แล้วเสร็จ SSAP1-01 SSAP1-02 SSAP1-17 SSAP3-01 SSAP3-02 SSAP3-03 SSAP8-03
7 ก.ย. 64
39 โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แล้วเสร็จ SSAP1-01 SSAP1-02 SSAP3-01 SSAP3-02 SSAP3-03 SSAP8-03
7 ก.ย. 64
40 โครงการบูรณาการภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างสรรวรรณกรรมสำหรับเด็ก - 50,000 - - - - - - - - - 16,800 - 16,800 - - - - - 16,800 - 16,800 - แล้วเสร็จ SSAP3-07 SSAP5-03 SSAP5-07 SSAP5-30
25 พ.ค. 64
41 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกคณะมนุษยศาสตร์ SWU OPEN HOUSE - 60,000 - 56,530 - 56,530 - - - - - - - - - - - - - 56,530 - 56,530 - แล้วเสร็จ SSAP1-05 SSAP7-01 SSAP7-04
8 ธ.ค. 63
42 โครงการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564/ทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563)/จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 600,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก SSAP5-42 SSAP5-43 SSAP6-03 SSAP6-12
25 พ.ค. 64
43 โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา - 32,700 - - - - - 30,500 - 30,500 - - - - - - - - - 30,500 - 30,500 - แล้วเสร็จ SSAP1-05 SSAP1-15
11 มิ.ย. 64
44 โครงการปรับปรุงหลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาตะวันออก - 45,000 - 21,600 - 21,600 - - - - - - - - - - - - - 21,600 - 21,600 - แล้วเสร็จ SSAP1-05 SSAP1-15 SSAP4-01
11 มี.ค. 64
45 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย - 30,000 - - - - - 8,688 - 8,688 - - - - - - - - - 8,688 - 8,688 - แล้วเสร็จ SSAP1-05 SSAP1-15
10 เม.ย. 64
46 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา - 38,000 - - - - - 13,200 - 13,200 - 1,800 - 1,800 - - - - - 15,000 - 15,000 - แล้วเสร็จ SSAP1-06 SSAP1-15
21 มิ.ย. 64
47 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา - 22,900 - - - - - 7,200 - 7,200 - - - - - - - - - 7,200 - 7,200 - แล้วเสร็จ SSAP1-06 SSAP1-15
3 ก.ย. 64
48 โครงการเปิดโลกวรรณกรรมสำหรับเด็ก - 40,000 - - - - - - - - - 14,400 - 14,400 - - - - - 14,400 - 14,400 - แล้วเสร็จ SSAP1-12 SSAP5-07
3 ก.ย. 64
49 โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ - 45,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก SSAP5-42
25 พ.ค. 64
50 โครงการพัฒนาการเขียนปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ - 50,000 - 9,000 - 9,000 - - - - - - - - - - - - - 9,000 - 9,000 - แล้วเสร็จ SSAP5-07
29 ก.ค. 64
51 โครงการพัฒนาความพร้อมสู่วิชาชีพสารสนเทศศึกษา - 30,000 - - - - - 14,400 - 14,400 - - - - - - - - - 14,400 - 14,400 - แล้วเสร็จ SSAP1-03 SSAP1-17 SSAP5-03 SSAP5-07 SSAP5-11 SSAP5-12
8 ก.พ. 64
52 โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ - 120,000 - 60,069 - 60,069 - - - - - - - - - - - - - 60,069 - 60,069 - แล้วเสร็จ SSAP5-31 SSAP5-43
28 พ.ย. 63
53 โครงการพัฒนางานวิจัยระดับปริญญาเอก - 90,000 - - - - - - - - - 90,000 - 90,000 - - - - - 90,000 - 90,000 - แล้วเสร็จ SSAP5-07
29 ก.ค. 64
54 โครงการพัฒนานิสิตสู่ระดับสากล - 65,400 - - - - - 9,600 - 9,600 - - - - - - - - - 9,600 - 9,600 - แล้วเสร็จ SSAP4-06
2 ก.ย. 64
55 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร สำหรับนิสิตปี 3 และ ปี4 เพื่อเตรียนมการนำเสนองานและประกอบวิชาชีพ - 74,500 - 57,550 - 57,550 - - - - - - - - - - - - - 57,550 - 57,550 - แล้วเสร็จ SSAP5-05 SSAP5-07
20 พ.ย. 63
56 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระยะที่ 1-2 - 400,000 - 144,000 - 144,000 - - - - - - - - - - - - - 144,000 - 144,000 - แล้วเสร็จ SSAP1-17 SSAP1-18 SSAP4-06
1 มี.ค. 64
57 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ตามแนว Outcome-Based Education (OBE) - 60,000 - - - - - 27,600 - 27,600 - - - - - - - - - 27,600 - 27,600 - แล้วเสร็จ SSAP1-06 SSAP1-15
3 ก.ย. 64
58 โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของนิสิตปริญญาเอก - 50,000 - - - - - 25,200 - 25,200 - - - - - - - - - 25,200 - 25,200 - แล้วเสร็จ SSAP1-13 SSAP5-06 SSAP1-08 SSAP1-12
21 มิ.ย. 64
59 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต: ปฏิบัติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 - 202,600 - 147,300 - 147,300 - - - - - - - - - - - - - 147,300 - 147,300 - แล้วเสร็จ SSAP1-10 SSAP1-11 SSAP1-12 SSAP5-05 SSAP1-08 SSAP5-07 SSAP5-30
11 มี.ค. 64
60 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านทักษะการทำงานเป็นทีม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แล้วเสร็จ SSAP5-01 SSAP5-03 SSAP5-04 SSAP5-05
3 มี.ค. 64
61 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านทักษะการทำงานเป็นทีม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แล้วเสร็จ SSAP5-01 SSAP5-03 SSAP5-04 SSAP5-05
29 ก.ย. 64
62 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาเอกด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ - 20,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แล้วเสร็จ SSAP1-08 SSAP1-12 SSAP1-13
23 มิ.ย. 64
63 โครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา - 49,000 - - - - - - - - - 25,200 - 25,200 - - - - - 25,200 - 25,200 - แล้วเสร็จ SSAP1-08 SSAP1-12 SSAP1-18 SSAP4-06 SSAP5-07
6 ก.ค. 64
64 โครงการเรียนภาษาอังกฤษฟิตสุขภาพ - 20,000 - - - - - 19,800 - 19,800 - - - - - - - - - 19,800 - 19,800 - แล้วเสร็จ SSAP5-39 SSAP5-42 SSAP5-43
2 ก.ย. 64
65 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Active Learning ในห้องเรียนออนไลน์ - 10,000 - - - - - 800 - 800 - - - - - - - - - 800 - 800 - แล้วเสร็จ SSAP1-09 SSAP1-10 SSAP1-11 SSAP1-12 SSAP5-42 SSAP1-08 SSAP5-43
11 มี.ค. 64
66 โครงการวารสารดิจิทัลสำหรับเด็ก - 30,000 - - - - - 29,850 - 29,850 - - - - - - - - - 29,850 - 29,850 - แล้วเสร็จ SSAP1-08 SSAP1-12 SSAP1-13 SSAP1-17 SSAP5-07
21 มิ.ย. 64
67 โครงการศึกษาและทบทวนแนวโน้มจิตวิทยาพัฒนาการในอนาคต - 11,200 - - - - - - - - - 8,400 - 8,400 - - - - - 8,400 - 8,400 - แล้วเสร็จ SSAP1-06 SSAP1-15
11 มิ.ย. 64
68 โครงการส่งเสริมทักษะการทำวิจัยขั้นพื้นฐาน - 7,200 - 7,200 - 7,200 - - - - - - - - - - - - - 7,200 - 7,200 - แล้วเสร็จ SSAP1-13 SSAP5-07 SSAP1-08
24 ก.พ. 64
69 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ - 200,000 - - - - - - - - - 17,477 - 17,477 - - - - - 17,477 - 17,477 - แล้วเสร็จ SSAP2-01
20 ก.ค. 64
70 โครงการสร้างเสริมการสื่อสารด้านวิชาการแก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แล้วเสร็จ SSAP5-01 SSAP5-03 SSAP5-05
21 ก.ย. 64
71 โครงการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการฝึกสอน - 10,000 - - - - - 4,400 - 4,400 - - - - - - - - - 4,400 - 4,400 - แล้วเสร็จ SSAP1-12 SSAP5-07 SSAP1-08 SSAP5-11
3 ก.ย. 64
72 โครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - 20,000 - - - - - 6,460 - 6,460 - - - - - - - - - 6,460 - 6,460 - แล้วเสร็จ SSAP1-08 SSAP1-12 SSAP5-07 SSAP5-11
3 ก.ย. 64
73 โครงการสื่อสร้างสรรค์ศิษย์น้อมระลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2564 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แล้วเสร็จ SSAP3-07 SSAP5-01 SSAP5-03 SSAP5-05 SSAP5-30
29 ก.ย. 64
74 โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องแผนงานคณะมนุษยศาสตร์ - 100,000 - 21,000 - 21,000 - - - - - - - - - - - - - 21,000 - 21,000 - แล้วเสร็จ SSAP5-43 SSAP6-01 SSAP5-39
11 มี.ค. 64
75 โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 42,600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก SSAP1-08 SSAP4-06 SSAP5-07
25 พ.ค. 64
76 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นิสิตสาขา วท.บ.จิตวิทยา ด้านจิตวิทยาพัฒนาการ - 14,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก SSAP1-08 SSAP1-12 SSAP1-17 SSAP5-07 SSAP5-11
25 พ.ค. 64
77 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นิสิตสาขา วท.บ.จิตวิทยา ด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร - 14,500 - - - - - 13,480 - 13,480 - - - - - - - - - 13,480 - 13,480 - แล้วเสร็จ SSAP1-12 SSAP1-17 SSAP1-08 SSAP5-07
18 มิ.ย. 64
78 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แล้วเสร็จ SSAP1-12 SSAP1-13 SSAP5-39
11 มี.ค. 64
79 เส้นทางสู่นักเขียนรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 - 39,600 - 39,600 - 39,600 - - - - - - - - - - - - - 39,600 - 39,600 - แล้วเสร็จ SSAP5-05 SSAP5-07
29 ธ.ค. 63
รวมงบประมาณ - 4,301,100 - 767,559 - 767,559 - 378,073 - 378,073 - 378,477 - 378,477 - 22,800 - 22,800 - 1,546,909 - 1,546,909 -
โครงการที่ไม่มีความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์
ลำดับ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จริง ทั้งหมด
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินรายได้ อื่น ๆ
รวม
ใช้จริง
สถานะ
การดำเนินงาน
ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ SDG แก้ไขล่าสุด
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินรายได้ อื่น ๆ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
1 ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่น - 141,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
25 พ.ค. 64
2 โครงการจิตอาสาสอนภาษาเยอรมันโรงเรียนดนตรีเพื่อชีวิต ชุมชนคลองเตย - 62,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
3 โครงการทบทวนและเพิ่มพูนทักษะทางจิตวิทยาแก่ศิษย์เก่าเอกจิตวิทยา - 33,300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
4 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา - 35,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
24 ก.พ. 64
5 โครงการผยแพร่ความรู้การใช้ภาษาสู่สาธารณชนด้วยสื่อออนไลน์ และพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย - 100,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
6 โครงการพัฒนาจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมแก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ - 40,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
1 มี.ค. 64
7 โครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมในประเทศตะวันตก รุ่นที่ 5 - 2,500,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
8 โครงการวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ - 60,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
2 ก.ย. 64
9 โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้นที่ประเทศจีน - 130,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
10 โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตแก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 - 400,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
2 ก.ย. 64
11 โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานและเข้าสู่โลกอาชีพ: การเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - 50,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
12 โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานและเข้าสู่โลกอาชีพ: การเตรียมความพร้อมด้านไอที - 50,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
13 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนวิจัยด้านภาษาและวรรณคดี - 150,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
14 โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ไมโครซอฟต์เวิร์ดเพื่อการทำงานเอกสารและการนำเสนองาน - 30,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
15 โครงการเสริมสร้างทักษะการสอนภาษาไทยและวรรณคดีไทย - 30,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
24 ก.พ. 64
16 โครงการอบรม How to Write and Publish in Scholarly Articles - 60,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
17 โครงการอบรม Strategic reading and scholarly writing for graduate students - 20,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
18 โครงการอบรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - 15,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
19 โครงการอบรมผลิตสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ปรัชญาและศาสนา - 50,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
20 โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ - 1,350,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
21 โครงการอบรมภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะไอซีที สำหรับโลก 4.0 - 30,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
22 โครงการก้าวเข้าสู่โลกอาชีพ “เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน - 86,900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
23 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับรุ่นพี่ เตรียมทักษะที่จำเป็นในการฝึกงาน - 15,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
24 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษานิสิต ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา - 60,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
25 โครงการเตรียมความพร้อมและต้อนรับนิสิตใหม่คณะมนุษยศาสตร์ - 50,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
26 โครงการนิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ - 80,200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
27 โครงการนิสิตปรัชญาและศาสนาอาสาร่วมเรียนรู้สร้างสรรค์สังคม - 60,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
28 โครงการปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองปีการศึกษา 2564 - 120,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
28 ก.ค. 64
29 โครงการประกวดภาพยนต์สั้นเชิงปรัชญา (Philosophy short film) - 60,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
24 ก.พ. 64
30 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (นานาชาติ) - 250,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
31 โครงการปรับพื้นฐานทักษะการเรียนและทักษะชีวิต - 300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
32 โครงการฝึกอบรมภาษาไทยให้แก่อาจารย์ชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ รุ่นที่ 3 - 45,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
24 ก.พ. 64
33 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในสำนักงานแก่บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์ รุ่นที่ 2 - 45,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
24 ก.พ. 64
34 โครงการพัฒนาทักษะไอที - 400,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
24 ก.พ. 64
35 โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม - 50,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
2 ก.ย. 64
36 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและการประกันคุณภาพแก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ - 20,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
25 พ.ค. 64
37 โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ รุ่นที่ 6 และ 7 - 4,200,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
38 โครงการศิลปะสุนทรียภาพเพื่อชีวิต - 50,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
39 โครงการศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมก่อนการประกอบอาชีพ สาขาภาษาตะวันออก - 110,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
40 โครงการส่งเสริมศักยภาพและทุนการสอบภาษาเยอรมันเพื่อความเป็นสากล A1-A2 - 38,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
2 ก.ย. 64
41 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจิตวิทยา - 16,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
25 พ.ค. 64
42 โครงการสร้างสื่อดิจิตัลเพื่อการประยุกต์ศาสนธรรมในการดำเนินชีวิต - 30,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
43 โครงการสัมมนาสารสนเทศศึกษาเพื่อพัฒนาการสื่อสารและไอซีที - 23,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
16 ส.ค. 64
รวมงบประมาณ - 11,445,900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -