ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1 สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
K88 เกิดการรับรู้และเข้าใจของภาคีต่างๆ ต่อภาพลักษ์ของมหาวิทยาลัย ได้ถูกต้องในทิศทางเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 5 ภาคี
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
เป้าประสงค์ 2 พัฒนาการสื่อสารที่มี คุณภาพและครอบคลุม ในระดับชาติและ/หรือ นานาชาติ
K89 เกิดการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมและมีคุณภาพผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ จำนวนผู้เข้าถึงข้อมูลเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
K90 มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในภาษาสากล ไม่น้อยกว่า 4 ภาษา
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
เป้าประสงค์ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการสื่อสารองค์กร ของมหาวิทยาลัย
K91 มีระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบสืบค้นรูปภาพ รายชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนข้อมูลในระบบ ไม่น้อยกว่า 4 ระบบ
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
เป้าประสงค์ 4 สร้างเครือข่ายการสื่อสาร ระหว่างองค์กรภายในและ ภายนอก
K92 จำนวนตัวแทนเครือข่ายการสื่อสารองค์กรภายในมหาวิทยาลัยจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
K93 มีความร่วมมือจากองค์กรภายนอกด้านการสื่อสารองค์กรและสื่อสารมวลชน มี MOU ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ภาคผนวก