ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1 สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
SSAP7-01 สร้างและเผยแพร่อัตลักษณ์องค์กรผ่านสื่อต่างๆ อย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
SSAP7-02 จัดระบบศูนย์กลางในการรับข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาพลักษณ์องค์กร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
SSAP7-03 จัดทำคู่มืออัตลักษณ์องค์กร สัญลักษณ์ โลโก้ มาสคอท เทมเพลทในแบบมาตรฐาน เพื่อสร้างความจดจำและสื่อสารภาพลักษณ์ไปในทางเดียวกัน
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
SSAP7-04 จัดกิจกรรมในการเผยแพร่ภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
เป้าประสงค์ 2 พัฒนาการสื่อสารที่มี คุณภาพและครอบคลุม ในระดับชาติและ/หรือ นานาชาติ
SSAP7-05 โครงการด้านการพัฒนาทักษะสื่อสารแก่ภาคีต่างๆ
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
SSAP7-06 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการสื่อสาร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
SSAP7-07 โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ในระดับนานาชาติผ่านภาษาสากลบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ป้ายบอกทางภายในมหาวิทยาลัยและป้ายอาคาร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
เป้าประสงค์ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการสื่อสารองค์กร ของมหาวิทยาลัย
SSAP7-08 โครงการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการสื่อสารองค์กร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
SSAP7-09 กิจกรรมรวบรวมและจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อการสื่อสารองค์กร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
SSAP7-10 กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการสื่อสารองค์กร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
เป้าประสงค์ 4 สร้างเครือข่ายการสื่อสาร ระหว่างองค์กรภายในและ ภายนอก
SSAP7-11 โครงการสัมมนาและฝึกอบรมสร้างเครือข่ายสื่อสารองค์กรระดับมหาวิทยาลัย
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
SSAP7-12 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการสื่อสารองค์กร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
SSAP7-13 โครงการพัฒนาการสื่อสารองค์กรและสร้างสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 13 โครงการ ภาคผนวก