ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1 เป็นแหล่งผลิตกำลังหลัก " ของประเทศเพื่อรองรับ " การศึกษาทุกช่วงวัย"
K01 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Short course) รายวิชาที่รองรับการศึกษาทุกช่วงวัย ไม่น้อยกว่า 10 หลักสูตร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
K02 จำนวนคนทุกช่วงวัยที่เข้าลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระยะสั้น ไม่น้อยกว่า 150 คน (รวมทุกหลักสูตร)
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
K03 จำนวนหลักสูตรที่มีการส่งนิสิตฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 40 หลักสูตร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
K04 จำนวนหลักสูตรที่มีการส่งนิสิตเข้าร่วมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 หลักสูตร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
K05 ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่รับได้ตามแผนการรับนิสิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
K06 ร้อยละของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยจำนวนนิสิตใหม่ 5 ปีย้อนหลัง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
K07 ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีกิจกรรม/โครงการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (ไม่นับรายวิชา SWU)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป้าประสงค์ 2 เป็นแหล่งความเป็นเลิศ ในการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้
K08 จำนวนหลักสูตรที่มีรายวิชาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ร้อยละ 50 ขึ้นไป (นับทุกรายวิชาในหลักสูตร)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
K09 จำนวนรายวิชาที่มีนวัตกรรมการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 20 รายวิชา
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป้าประสงค์ 3 คณาจารย์มีความเป็นเลิศ ในการจัดการเรียนการสอน
K10 จำนวนอาจารย์ที่มีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของ สกอ. ในระดับที่ 2
ไม่น้อยกว่า 100 คน
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
K11 จำนวนอาจารย์ที่มีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของ สกอ. ในระดับที่ 3
ไม่น้อยกว่า 20 คน
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
K12 จำนวนอาจารย์ที่ใช้ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 200 คน
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
K13 จำนวนอาจารย์ที่ใช้สื่อ Digital ในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 300 คน
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป้าประสงค์ 4 สร้างและพัฒนาหลักสูตร บูรณาการที่นำไปสู่ Thailand 4.0
K14 จำนวนหลักสูตรบูรณาการ ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร ต่อปีการศึกษา
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
K15 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร ต่อปีการศึกษา
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป้าประสงค์ 5 ผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตาม ความต้องการของสังคม
K16 จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
K17 จำนวนบัณฑิตที่มีความสามารถหลัก (Competency) เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
K18 จำนวนนิสิตที่สอบผ่าน SWU – SET (Srinakharinwirot English Test) พัฒนาจากแรกเข้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของนิสิตทั้งหมด
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป้าประสงค์ 6 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็น ต้นแบบด้านการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
K19 จำนวนโครงการของหน่วยงานสาธิตที่ได้รับการยกย่องเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเป็น Best Practice
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 19 ตัวชี้วัด ภาคผนวก