ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1 เป็นแหล่งผลิตกำลังหลัก " ของประเทศเพื่อรองรับ " การศึกษาทุกช่วงวัย"
SSAP1-01 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short course)
SSAP1-02 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงจำนวนผู้ลงทะเบียน หลักสูตรระยะสั้น
SSAP1-03 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งนิสิตฝึกงาน
SSAP1-04 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งนิสิต ไปสหกิจศึกษา
SSAP1-05 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการรับนิสิตระดับปริญญาตรี
SSAP1-06 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
SSAP1-07 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายวิชาที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (ไม่นับรายวิชา SWU)
เป้าประสงค์ 2 เป็นแหล่งความเป็นเลิศ ในการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้
SSAP1-08 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงการบริหารจัดการของหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active larning
SSAP1-09 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
เป้าประสงค์ 3 คณาจารย์มีความเป็นเลิศ ในการจัดการเรียนการสอน
SSAP1-10 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ระดับ 2
SSAP1-11 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ระดับ 3
SSAP1-12 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Active learning
SSAP1-13 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Digital ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
เป้าประสงค์ 4 สร้างและพัฒนาหลักสูตร บูรณาการที่นำไปสู่ Thailand 4.0
SSAP1-14 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรบูรณาการ
SSAP1-15 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์ 5 ผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตาม ความต้องการของสังคม
SSAP1-16 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างสมรรถนะของบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการ
SSAP1-17 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างสมรรถนะของบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการ
SSAP1-18 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต
เป้าประสงค์ 6 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็น ต้นแบบด้านการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
SSAP1-19 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 19 โครงการ ภาคผนวก