วิธีการตอบตัวชี้วัดประจำปี 2564

วิธีการตอบตัวชี้วัด - แบบฟอร์มสำหรับการรายงานผลจากหน่วยงาน
คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด - คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบการตอบตัวชี้วัด เช่น เกณฑ์การให้คะแนน การอ้างอิงคู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2564 วิธีการตอบตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 1 เพื่อให้มหาวิทยาลัย มีระบบการดำเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด
K79 ร้อยละของส่วนงานที่มีการนำข้อมูลจากระบบ SWU - ERP มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนงาน ร้อยละ 90
1. ส่วนงานมีการจัดทำรายงานการนำข้อมูลจากระบบ SWU-ERP (ปีงบประมาณ 2564)
    จำนวน ................ ฉบับ/ชิ้นงาน
2. ข้อมูลที่นำมาใช้จัดทำรายงาน ..................................................................................
    ( เช่น ข้อมูลด้านการเงิน งบประมาณ , พัสดุ , จัดซื้อจัดจ้าง , บุคลากร ฯลฯ )
เป้าประสงค์ 2 มีระบบและกลไกเพื่อพัฒนา ระบบการดำเนินงานและ การจัดการของมหาวิทยาลัย ที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
K80 ร้อยละของส่วนงานที่มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่นำไปสู่การจัดการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 90
1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    (ปีงบประมาณ 2564) จำนวน................เรื่อง
2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ 1 
    2.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม ...................................................................................
    2.2 โครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จเมื่อ ..................................................................

กรณีมีมากกว่า 2 เรื่อง โปรดกรอกรายละเอียดของแต่ละเรื่อง
เป้าประสงค์ 3 มีระบบและเครื่องมือ ทางการบริหารที่มี ประสิทธิภาพ
K81 มีรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอ สตง. ภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นปีบัญชี ภายใน 90 วัน
มีรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอ สตง. ภายใน ................. วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2563)
K82 มีรายงานต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 100
1. มีรายงานต้นทุนต่อหน่วยของส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน (ปีงบประมาณ 2564)
    จำนวน ................... หลักสูตร
2. มีจำนวนหลักสูตรทั้งหมด ................... หลักสูตร
K83 ร้อยละของส่วนงานที่มีการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระดับส่วนงาน ร้อยละ 90
1. มีส่วนงานที่มีการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ปีงบประมาณ 2564)
    จำนวน .................... ส่วนงาน
2. มีจำนวนส่วนงานทั้งหมด .................... ส่วนงาน
เป้าประสงค์ 4 โครงสร้างองค์กรและ การดำเนินงานของส่วนงาน สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวิสัยทัศน์
K84 ร้อยละของส่วนงานที่มีความซ้ำซ้อนกันในการปฏิบัติงานทั้งด้านภารกิจและพันธกิจ น้อยกว่าร้อยละ 5
1. มีส่วนงานที่มีความซ้ำซ้อนกันในการปฏิบัติงานทั้งด้านภารกิจและพันธกิจ (ปีงบประมาณ 2564)
    จำนวน ............... ส่วนงาน
2. มีจำนวนส่วนงานทั้งหมด .................... ส่วนงาน
K85 ร้อยละของส่วนงานได้รับจัดสรรงบประมาณตามภารกิจพันธกิจที่ตั้งไว้ ร้อยละ 100
1. มีส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามภารกิจพันธกิจที่ตั้งไว้ (ปีงบประมาณ 2564)
    จำนวน .................... ส่วนงาน
2. มีจำนวนส่วนงานของมหาวิทยาลัยทั้งหมด .................... ส่วนงาน
เป้าประสงค์ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การ เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง ความยั่งยืน
K86 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน ร้อยละ 80
1. ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน (ปีงบประมาณ 2564)
    จำนวน .......... เป้าหมาย
2. เป้าหมายทั้งหมดตามแผนแม่บทมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน จำนวน .......... เป้าหมาย
K87 อันดับการจัดเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์ UI GREENMETRIC 1 ใน 300
อันดับการจัดเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์ UI GREENMETRIC (ปีงบประมาณ 2564)
อยู่ในลำดับที่ .............

(ในการจัดอันดับการจัดเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวต้องมีการประเมินตามเกณฑ์ UI GREENMETRIC 6 ด้าน)