ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1 เพื่อให้มหาวิทยาลัย มีระบบการดำเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด
SSAP6-01 โครงการอบรมผู้บริหารและบุคลากรเรื่องการใช้ข้อมูลจากระบบ SWU - ERP
 • รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
SSAP6-02 โครงการจัดการระบบข้อมูล SWU - ERP และระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย
 • รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
SSAP6-03 มีการติดตามและรายงานผลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของระบบ SWU - ERP จากส่วนงาน/มหาวิทยาลัย
 • รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์ 2 มีระบบและกลไกเพื่อพัฒนา ระบบการดำเนินงานและ การจัดการของมหาวิทยาลัย ที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
SSAP6-04 โครงการรณรงค์การลดก่อเกิดของเสียที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
 • รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
SSAP6-05 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานทดแทน
 • รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
SSAP6-06 การใช้งานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 • รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
เป้าประสงค์ 3 มีระบบและเครื่องมือ ทางการบริหารที่มี ประสิทธิภาพ
SSAP6-07 มีการติดตามและรายงานผลข้อมูลทางการเงินของระบบ SWU - ERP เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
 • รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
SSAP6-08 มีการติดตามและรายงานผลข้อมูล FTES และหลักสูตรจากระบบ SWU - ERP และระบบ Supreme อย่างน้อยภาคเรียน ละ 1 ครั้ง
 • รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
SSAP6-09 โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
SSAP6-10 มีการติดตามและรายงานผลการใช้ประโยชน์จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนงาน/มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นไปถึงการลดระยะเวลาและลดการใช้ทรัพยากร
 • รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์ 4 โครงสร้างองค์กรและ การดำเนินงานของส่วนงาน สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวิสัยทัศน์
SSAP6-11 วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรลดความซ้ำซ้อนของส่วนงาน/หน่วยงานที่มีหน้าที่ภารกิจพันธกิจซ้ำซ้อน
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
SSAP6-12 จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับพันธกิจส่วนงาน
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
เป้าประสงค์ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การ เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง ความยั่งยืน
SSAP6-13 จัดทำแผนแม่บทการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 • รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 • รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฏหมาย
SSAP6-14 มีการวิเคราะห์ ประเมิน ปรับปรุง แผนปฏิบัติการของแผนแม่บทมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนทุกปีอย่างต่อเนื่อง
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 • รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฏหมาย
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 • รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
SSAP6-15 จัดทำแผนแม่บทการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
 • รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
SSAP6-16 มีการวิเคราะห์ ประเมิน ปรับปรุง แผนปฏิบัติการของแผนแม่บทมหาวิทยาลัยสีเขียวทุกปีอย่างต่อเนื่อง
 • รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 16 โครงการ ภาคผนวก