ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1 เพื่อให้มหาวิทยาลัย มีระบบการดำเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด
K79 ร้อยละของส่วนงานที่มีการนำข้อมูลจากระบบ SWU - ERP มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนงาน ร้อยละ 90
 • รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์ 2 มีระบบและกลไกเพื่อพัฒนา ระบบการดำเนินงานและ การจัดการของมหาวิทยาลัย ที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
K80 ร้อยละของส่วนงานที่มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่นำไปสู่การจัดการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 90
 • รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
เป้าประสงค์ 3 มีระบบและเครื่องมือ ทางการบริหารที่มี ประสิทธิภาพ
K81 มีรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอ สตง. ภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นปีบัญชี ภายใน 90 วัน
 • รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
K82 มีรายงานต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 100
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
K83 ร้อยละของส่วนงานที่มีการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระดับส่วนงาน ร้อยละ 90
 • รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์ 4 โครงสร้างองค์กรและ การดำเนินงานของส่วนงาน สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวิสัยทัศน์
K84 ร้อยละของส่วนงานที่มีความซ้ำซ้อนกันในการปฏิบัติงานทั้งด้านภารกิจและพันธกิจ น้อยกว่าร้อยละ 5
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
K85 ร้อยละของส่วนงานได้รับจัดสรรงบประมาณตามภารกิจพันธกิจที่ตั้งไว้ ร้อยละ 100
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
เป้าประสงค์ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การ เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง ความยั่งยืน
K86 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน ร้อยละ 80
 • อธิการบดี
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
 • รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 • รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฏหมาย
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
K87 อันดับการจัดเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์ UI GREENMETRIC 1 ใน 300
 • รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด ภาคผนวก