ลำดับ กลยุทธ์ แผนงาน
เป้าประสงค์ 1 เพื่อให้มหาวิทยาลัย มีระบบการดำเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด
1 สนับสนุนส่งเสริมให้ระบบ SWU - ERP เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารยุทธศาสตร์/มหาวิทยาลัย 3 แผนงาน
เป้าประสงค์ 2 มีระบบและกลไกเพื่อพัฒนา ระบบการดำเนินงานและ การจัดการของมหาวิทยาลัย ที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1 ผลักดันแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ลดการก่อกำเนิดขยะและของเสียที่แหล่งกำเนิดและลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงาน 1 แผนงาน
2 ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1 แผนงาน
3 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันในมหาวิทยาลัย 1 แผนงาน
เป้าประสงค์ 3 มีระบบและเครื่องมือ ทางการบริหารที่มี ประสิทธิภาพ
1 นำระบบ SWU-ERP มาใช้ในการรายงานผลทางการบัญชี 1 แผนงาน
2 มีการนำข้อมูลจากระบบ SWU - ERP และระบบ Supreme มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน 1 แผนงาน
3 สนับสนุนส่งเสริมให้ส่วนงานพัฒนาการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/มหาวิทยาลัย 2 แผนงาน
เป้าประสงค์ 4 โครงสร้างองค์กรและ การดำเนินงานของส่วนงาน สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวิสัยทัศน์
1 ปรับโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและการแข่งขันของมหาวิทยาลัย 2 แผนงาน
เป้าประสงค์ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การ เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง ความยั่งยืน
1 สร้างระบบและกลไกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน 4 แผนงาน