วิธีการตอบตัวชี้วัดประจำปี 2564

วิธีการตอบตัวชี้วัด - แบบฟอร์มสำหรับการรายงานผลจากหน่วยงาน
คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด - คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบการตอบตัวชี้วัด เช่น เกณฑ์การให้คะแนน การอ้างอิงคู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2564 วิธีการตอบตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 1 สร้างงานวิจัยที่คุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดัน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในภูมิภาคอาเซียน และเป็นที่ พึ่งพิงของสังคม
K20 จำนวนบทความที่ตีพิม์เผยแพร่บนฐานข้อมูล SCOPUS ไม่น้อยกว่า 300 บทความ
1. จำนวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล SCOPUS (ปี พ.ศ. 2564) จำนวน ...... บทความ
K21 ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของบทความวิจัย (Article) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล SCOPUS ที่ถูกอ้างอิงต่อจำนวนบทความวิจัย (Article) ทั้งหมดในรอบ 5 ปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.5
1. จำนวนครั้งที่บทความวิจัย (Article) ได้รับการอ้างอิง (ปี พ.ศ. 2564) จำนวน ...... บทความวิจัย
2. จำนวนบทความวิจัย (Article) ทั้งหมด (ปี พ.ศ. 2564) จำนวน ...... บทความวิจัย
K22 ร้อยละจำนวนบทความวิจัย (Article) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล SCOPUS ในระดับ Q1 และ Q2
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
1. จำนวนบทความวิจัย (Article) ในระดับ Q1 และ Q2 (ปี พ.ศ. 2564) จำนวน ...... บทความวิจัย
2. จำนวนบทความวิจัย (Article) ทั้งหมด (ปี พ.ศ. 2564) จำนวน ...... บทความวิจัย
K23 จำนวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 135 ผลงาน
1. จำนวนผลงานวิจัย ที่มีการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2564) จำนวน ...... ผลงานวิจัย
K24 จำนวนผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน
1. จำนวนผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2564) จำนวน ...... ผลงานวิจัย
*กรุณากรอกรายละเอียดของแต่ละผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์*
    1.1 ชื่อผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ........................................................
          ....................................................................................................
    1.2 ชื่อนักวิจัย ......................................................................................
    1.3 สังกัดหน่วยงาน ..............................................................................
    1.4 งบประมาณที่ได้รับ
          - งบประมาณภายใน ........................ บาท
          - งบประมาณภายนอก ...................... บาท
    1.5 วิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ด้าน...............................................................
    1.6 ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน .........................................................

กรณีมีมากกว่า 1 ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ โปรดกรอกข้อมูลของแต่ละผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ 2 สนับสนุนบุคลากรให้ผลิต ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
K25 ร้อยละของอาจารย์ประจำหรือนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
ค่าเฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
1. จำนวนอาจารย์/นักวิจัยประจำที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด (ปีงบประมาณ 2564) จำนวน ...... คน
2. จำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน ...... คน
K26 จำนวนทุนวิจัยที่สนับสนุนการสร้างผลงานนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 12 ทุน
1. จำนวนทุนวิจัยที่สนับสนุนการสร้างผลงานนวัตกรรม (ปีงบประมาณ 2564) จำนวน ...... ทุนวิจัย
    *กรุณากรอกรายละเอียดของแต่ละผลงานนวัตกรรม*
    1.1 ชื่อผลงานนวัตกรรม..........................................................................
          ....................................................................................................
    1.2 ชื่อนักวิจัย ......................................................................................
    1.3 สังกัดหน่วยงาน ..............................................................................
    1.4 งบประมาณที่ได้รับ 
          - งบประมาณภายใน ........................ บาท
          - งบประมาณภายนอก ...................... บาท
    1.5 ผลงานนวัตกรรม ด้าน.......................................................................
    1.6 ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน .........................................................

กรณีมีมากกว่า 1 ผลงานนวัตกรรม โปรดกรอกข้อมูลของแต่ละผลงานนวัตกรรม
เป้าประสงค์ 3 ผลิตผลงานวิจัย หรืองาน สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
K27 จำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ยื่นขอหรือ ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี หรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ไม่น้อยกว่า 35 ผลงานวิจัย
1. จำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ยื่นขอหรือได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี หรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปีงบประมาณ 2564) จำนวน ...... ทุนวิจัย
*กรุณากรอกรายละเอียดของแต่ละผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม*
    1.1 ชื่อผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม
          ...................................................................................................
    1.2 ชื่อนักวิจัย .....................................................................................
    1.3 สังกัดหน่วยงาน ..............................................................................
    1.4 ประเภทคำขอ .................................................................................
    1.5 เลขคำขอ ..............................................
    1.6 งบประมาณที่ได้รับ 
          - งบประมาณภายใน ........................ บาท
          - งบประมาณภายนอก ...................... บาท
    1.7 ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม 
          ด้าน..............................................................................................
    1.8 ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน ..........................................................

กรณีมีมากกว่า 1 ผลงานฯ โปรดกรอกข้อมูลของแต่ละผลงานฯ
K28 จำนวนผลงานวิจัยเชิงนโยบายสาธารณะ ผลงานวิจัย หรือผลงานนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ไม่น้อยกว่า 13 ผลงาน
1. จำนวนผลงานวิจัยเชิงนโยบายสาธารณะ ผลงานวิจัย หรือผลงานนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (ปีงบประมาณ 2564) จำนวน ...... ผลงานวิจัย
*กรุณากรอกรายละเอียดของแต่ละผลงานวิจัย/ผลงานนวัตกรรม*
    1.1 ชื่อผลงานวิจัย/ผลงานนวัตกรรม .........................................................
          ...................................................................................................
    1.2 ชื่อนักวิจัย .....................................................................................
    1.3 สังกัดหน่วยงาน ..............................................................................
    1.4 งบประมาณที่ได้รับ 
          - งบประมาณภายใน ........................ บาท
          - งบประมาณภายนอก ...................... บาท
    1.5 ผลงานวิจัย/ผลงานนวัตกรรม ด้าน.......................................................
    1.6 ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน ..........................................................

กรณีมีมากกว่า 1 ผลงานวิจัย/ผลงานนวัตกรรม โปรดกรอกข้อมูลของแต่ละผลงานวิจัย/ผลงานนวัตกรรม
K29 ร้อยละจำนวนโครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0 หรือโมเดล Bio Economy, Circular Economy, Green Eocnomy (BCG) ต่อจำนวน
โครงการวิจัยทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนในปีนั้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55
1. จำนวนโครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0/ BCG ที่ได้รับทุนสนับสนุน (ปีงบประมาณ 2564) จำนวน ...... โครงการวิจัย
2. จำนวนโครงการวิจัยทั้งหมดที่ได้รับทุนสนับสนุน (ปีงบประมาณ 2564) จำนวน ...... โครงการวิจัย