ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1 สร้างงานวิจัยที่คุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดัน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในภูมิภาคอาเซียน และเป็นที่ พึ่งพิงของสังคม
K20 จำนวนบทความที่ตีพิม์เผยแพร่บนฐานข้อมูล SCOPUS ไม่น้อยกว่า 300 บทความ
  • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
K21 ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของบทความวิจัย (Article) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล SCOPUS ที่ถูกอ้างอิงต่อจำนวนบทความวิจัย (Article) ทั้งหมดในรอบ 5 ปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.5
  • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
K22 ร้อยละจำนวนบทความวิจัย (Article) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล SCOPUS ในระดับ Q1 และ Q2
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
  • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
K23 จำนวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 135 ผลงาน
  • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
K24 จำนวนผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน
  • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
เป้าประสงค์ 2 สนับสนุนบุคลากรให้ผลิต ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
K25 ร้อยละของอาจารย์ประจำหรือนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
ค่าเฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
  • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
K26 จำนวนทุนวิจัยที่สนับสนุนการสร้างผลงานนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 12 ทุน
  • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
เป้าประสงค์ 3 ผลิตผลงานวิจัย หรืองาน สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
K27 จำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ยื่นขอหรือ ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี หรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ไม่น้อยกว่า 35 ผลงานวิจัย
  • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
K28 จำนวนผลงานวิจัยเชิงนโยบายสาธารณะ ผลงานวิจัย หรือผลงานนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ไม่น้อยกว่า 13 ผลงาน
  • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
K29 ร้อยละจำนวนโครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0 หรือโมเดล Bio Economy, Circular Economy, Green Eocnomy (BCG) ต่อจำนวน
โครงการวิจัยทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนในปีนั้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55
  • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ภาคผนวก