ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1 สร้างงานวิจัยที่คุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดัน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในภูมิภาคอาเซียน และเป็นที่ พึ่งพิงของสังคม
SSAP2-01 โครงการพัฒนา ศักยภาพและส่งเสริม การทำวิจัยของอาจารย์ด้านการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงาน
 • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
SSAP2-02 โครงการทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS
 • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
SSAP2-03 โครงการคลินิกวิจัย
 • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
SSAP2-04 โครงการทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
SSAP2-05 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการทำวิจัยของอาจารย์ด้านการพัฒนาโจทย์วิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
 • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
เป้าประสงค์ 2 สนับสนุนบุคลากรให้ผลิต ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
SSAP2-06 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
 • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
SSAP2-07 โครงการทุนสนับสนุนการสร้างผลงาน นวัตกรรม
 • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
SSAP2-08 โครงการทุนสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
 • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
เป้าประสงค์ 3 ผลิตผลงานวิจัย หรืองาน สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
SSAP2-09 โครงการทุนสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
SSAP2-10 โครงการทุนสนับสนุนงานวิจัยเชิงนโยบายสาธารณะ หรืองานวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
 • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
SSAP2-11 โครงการทุนสนับสนุนที่ตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0 หรือ โมเดล Bio Economy, Circular Economy, Green Economy (BCG)
 • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 11 โครงการ ภาคผนวก