ลำดับ กลยุทธ์ แผนงาน
เป้าประสงค์ 1 สร้างงานวิจัยที่คุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดัน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในภูมิภาคอาเซียน และเป็นที่ พึ่งพิงของสังคม
1 สนับสนุนการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 4 แผนงาน
2 ส่งเสริมการทำวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ 1 แผนงาน
เป้าประสงค์ 2 สนับสนุนบุคลากรให้ผลิต ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากร 3 แผนงาน
เป้าประสงค์ 3 ผลิตผลงานวิจัย หรืองาน สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
1 ส่งเสริมการสร้างผลงาน วิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที่สามารถ เพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 3 แผนงาน