ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2561 ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 4.1 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มีจิตสำนึกและความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ
KA04 ร้อยละของโครงการที่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วม มีจิตสำนึกและความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
  • ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
เป้าประสงค์ 4.2 มีงานวิจัยหรือนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
KA05 จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่พัฒนาองค์ความรู้หรือสร้างมาตรฐานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน
  • ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ภาคผนวก