ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 4.1 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มีจิตสำนึกและความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ
SAP7 โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ
  • ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
SAP8 โครงการการจัดทำแผนสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
  • ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
เป้าประสงค์ 4.2 มีงานวิจัยหรือนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
SAP9 โครงการผลิตแผนงานวิจัยหรือนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
  • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
SAP10 โครงการพัฒนานักวิจัยด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
  • ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
  • ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
  • คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 โครงการ ภาคผนวก