ลำดับ กลยุทธ์ แผนงาน
เป้าประสงค์ 4.1 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มีจิตสำนึกและความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ
4.1.1 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์สืบสาน สร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ 2 แผนงาน
เป้าประสงค์ 4.2 มีงานวิจัยหรือนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
4.2.1 พัฒนางานวิจัยและนักวิจัยด้านวัฒนธรรมและศิลปะ 2 แผนงาน