วิธีการตอบตัวชี้วัดประจำปี 2561

วิธีการตอบตัวชี้วัด - แบบฟอร์มสำหรับการรายงานผลจากหน่วยงาน
คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด - คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบการตอบตัวชี้วัด เช่น เกณฑ์การให้คะแนน การอ้างอิงคู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2561 วิธีการตอบตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 4.1 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มีจิตสำนึกและความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ
KA04 ร้อยละของโครงการที่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วม มีจิตสำนึกและความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
1. จำนวนโครงการกิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด (ปีการศึกษา 2560) ..................โครงการ
2. มีโครงการหรือกิจกรรมที่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วม มีจิตสำนึกและความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรม
    และศิลปะ (ปีการศึกษา 2560) จำนวน..................โครงการ
เป้าประสงค์ 4.2 มีงานวิจัยหรือนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
KA05 จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่พัฒนาองค์ความรู้หรือสร้างมาตรฐานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน
1. มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่พัฒนาองค์ความรู้หรือสร้างมาตรฐานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (ปีการศึกษา 2560) จำนวน.................ชิ้นงาน
2. ผลงานวิจัยที่ 1
    2.1 ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์.............................................................................................
    2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่พัฒนาองค์ความรู้ ได้รับการอ้างอิงจากหน่วยงาน 
    .............................................................................................................................................
    2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในกรณีที่เป็นการสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมและศิลปะ มีการนำไป
    ใช้ประโยชน์หรือเป็นต้นแบบ โดยหน่วยงาน
    .............................................................................................................................................
    2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อ......................................................................
   
กรณีมีมากกว่า 1 ผลงานวิจัย โปรดกรอกข้อมูลแต่ละผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์