แผนยุทธศาสตร์
ลำดับ เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การเป็นผู้นำทางการศึกษา (Educational Leader) ตัวชี้วัด โครงการ
1 1. เพื่อให้ศาสตร์/หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศและตอนสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ (Excellent Academy) 2. เพื่อให้งานวิจัย/นวัตกรราที่มีคุณภาพสูงและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน 3. เพื่อการพัฒนาสู่การเป๋็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) 4. เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นฐานกำลังหลักแก่ประเทศ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ให้เป๋็นพลเมืองที่มีคุณค่า และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 2 ตัวชี้วัด 0 โครงการ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 0 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล (High Performance and Good Governance Organization) ตัวชี้วัด โครงการ
2 1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า อย่างมีความมั่นคงทางการเงิน 3. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพและสมรรถนะ ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 4. เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 5.เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 7 ตัวชี้วัด 0 โครงการ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 0 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement) ตัวชี้วัด โครงการ
3 1. เพื่อดำเนินพัฒนธกิจสัมพันธ์ (Engagement) ที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน [Sustainable Development Goals (SDGs)] 2. เพื่อบูรณาการศาสตร์/พันธกิจในการมีส่วนในการพัฒนาชุมชน/สังคม ตามยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) 2 ตัวชี้วัด 0 โครงการ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 0 โครงการ