ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1 1. เพื่อให้ศาสตร์/หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศและตอนสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ (Excellent Academy) 2. เพื่อให้งานวิจัย/นวัตกรราที่มีคุณภาพสูงและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน 3. เพื่อการพัฒนาสู่การเป๋็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) 4. เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นฐานกำลังหลักแก่ประเทศ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ให้เป๋็นพลเมืองที่มีคุณค่า และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 0 โครงการ ภาคผนวก