ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 2 1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า อย่างมีความมั่นคงทางการเงิน 3. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพและสมรรถนะ ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 4. เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 5.เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 0 โครงการ ภาคผนวก