ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 3 1. เพื่อดำเนินพัฒนธกิจสัมพันธ์ (Engagement) ที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน [Sustainable Development Goals (SDGs)] 2. เพื่อบูรณาการศาสตร์/พันธกิจในการมีส่วนในการพัฒนาชุมชน/สังคม ตามยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy)
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 0 โครงการ ภาคผนวก