ลำดับ กลยุทธ์ แผนงาน
เป้าประสงค์ 5.1 มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 5 แผนงาน
เป้าประสงค์ 5.2 มีระบบและเครื่องมือทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
2 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 1 แผนงาน
3 นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 1 แผนงาน
4 พัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มีประสิทธิภาพ 1 แผนงาน