ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 5.1 มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
SAP11 จัดทำเกณฑ์การประเมินบุคลากรในทุกสายงานตามสมรรถนะหลักและใช้ในการประเมิน สายบริหาร สายวิชาการ สายปฏิบัติการ
 • รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
SAP12 โครงการอบรม พ.ร.บ.ข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบใหม่ของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากร บุคลากรด้านงานบุคคล บุคลากรทั่วไป
 • รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
SAP13 โครงการการจัดการและบริหาร work flow ในการทำงานด้านบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
SAP14 โครงการส่งเสริมการสื่อสารองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านงานการบริหารบุคคล
 • รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
SAP15 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูล HURIS เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบ ERP
 • รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ 5.2 มีระบบและเครื่องมือทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
SAP16 โครงการจัดซื้อระบบ ERP 1) จัดซื้อระบบ ERP 2) มีการจัดทำขั้นตอนการทำงานของระบบการเงินและบริหารงานบุคคล 3) อบรม พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการใช้งานในระบบ ERP 4) ประเมินผลการใช้ระบบ ERP 5) ปรับปรุงระบบ
 • รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 • ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 • ผู้อำนวยการส่วนคลัง
 • ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรบุคคล
SAP17 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) - Deploy : การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ - Learning : การเรียนรู้ - Integration : การบูรณาการ
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
 • หัวหน้าส่วนงาน (คณบดี/ผู้อำนวยการ)
SAP18 โครงการพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 • รอองธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย
 • รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • รองอธธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
 • รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา มศว องครักษ์
 • รองอธิการบดัีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 8 โครงการ ภาคผนวก