ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2561 ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 5.1 มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
KA06 มีเกณฑ์การประเมินบุคลากร จำแนกตามสายงาน ทุกสายงาน ร้อยละ 75
 • รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
KA07 ร้อยละของบุคลากรด้านงานบุคคลผ่านการทดสอบด้านความรู้ ความเข้าใจของ พ.ร.บ. ข้อบังคับ ประกาศและระเบียบใหม่ ของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
KA08 มีระบบงานที่ได้รับการปรับปรุงของงานบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 2 ระบบงาน
 • รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
KA09 มีระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารงานบริหารบุคคล 2 ระบบงาน
 • รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
KA10 รายงานความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูล (HURIS) เมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลของหน่วยงานภายในภายนอก พบความผิดพลาดของข้อมูลไม่เกิน 12 ครั้ง
 • รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ 5.2 มีระบบและเครื่องมือทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
KA11 มีรายงานการเงินของแต่ละส่วนงานที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการประจำส่วนงานภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ ร้อยละ 100
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
KA12 มีรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ ร้อยละ 100
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
KA13 มีรายงานต้นทุนต่อหน่วยของทุกส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
KA14 มีประวัติบุคลากรที่เป็นปัจจุบันถูกต้องและครบถ้วน ร้อยละ 100
 • รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
KA15 ร้อยละของส่วนงานที่เข้าสู่การประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
KA16 มหาวิทยาลัยมีการติดตาม ทบทวนและปรับปรุงเพื่อการพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 1 ครั้ง
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 • รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฏหมาย
 • รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องครักษ์
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด ภาคผนวก