วิธีการตอบตัวชี้วัดประจำปี 2565

วิธีการตอบตัวชี้วัด - แบบฟอร์มสำหรับการรายงานผลจากหน่วยงาน
คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด - คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบการตอบตัวชี้วัด เช่น เกณฑ์การให้คะแนน การอ้างอิงคู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2565 วิธีการตอบตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 3 1. เพื่อดำเนินพัฒนธกิจสัมพันธ์ (Engagement) ที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน [Sustainable Development Goals (SDGs)] 2. เพื่อบูรณาการศาสตร์/พันธกิจในการมีส่วนในการพัฒนาชุมชน/สังคม ตามยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy)
SWU KPIs 3-1 THE Impact Rankings Top 400
SWU KPIs 3-2 ร้อยละความสำเร็จของแผนแม่บทมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90