วิธีการตอบตัวชี้วัดประจำปี 2565

วิธีการตอบตัวชี้วัด - แบบฟอร์มสำหรับการรายงานผลจากหน่วยงาน
คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด - คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบการตอบตัวชี้วัด เช่น เกณฑ์การให้คะแนน การอ้างอิงคู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2565 วิธีการตอบตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 2 1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า อย่างมีความมั่นคงทางการเงิน 3. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพและสมรรถนะ ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 4. เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 5.เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
SWU KPIs 2-3 ร้อยละความสำเร็จของแผนกลยุทธ์การเงิน มีแผนกลยุทธ์การเงิน
SWU KPIs 2-6 Green University Ranking Top 150
SWU KPIs 2-2 ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ยื่นเพื่อขอรับการประเมิน EdPEx 200
SWU KPIs 2-4 ร้อยละความสำเร็จของแผนแม่บททรัพยากรบุคคล มีแผนแม่บททรัพยากรบุคคล
SWU KPIs 2-1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่ื่นเพื่อขอรับการประเมิน EdPEx 200
SWU KPIs 2-5 ระดับการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ มีแผนแม่บทมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
SWU KPIs 2-7 ผังแม่บทกายภาพสู่มหาวิทยาลัยยั่งยืน 1 ผัง (ประสานมิตร)