ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1 พัฒนาหลักสูตรสองภาษา และนานาชาติ
K38 จำนวนหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 7 หลักสูตร
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
เป้าประสงค์ 2 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และความเป็นสากล
K39 จำนวนนิสิตจาก มศว ที่ไปศึกษา/อบรม/วิจัยในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 65 คน
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
K40 จำนวนนิสิตจากสถาบันต่างประเทศที่มาศึกษา/อบรม/วิจัยใน มศว (1 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 140 คน
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
K41 จำนวนบุคลากรจาก มศว ที่ไปอบรม/วิจัยในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 25 คน
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
K42 จำนวนบุคลากรจากสถาบันต่างประเทศที่มาอบรม/วิจัยใน มศว (1 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 15 คน
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
เป้าประสงค์ 3 พัฒนานิสิต/บุคลากร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน
K43 ร้อยละของนิสิต/บุคลากรที่เข้ารับการอบรม/พัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามเป้าหมายที่กำหนด
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
เป้าประสงค์ 4 พัฒนาความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชน
K44 จำนวน MOU/กิจกรรมความร่วมมือ ไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด ภาคผนวก