ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1 พัฒนาหลักสูตรสองภาษา และนานาชาติ
SSAP4-01 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติ
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
เป้าประสงค์ 2 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และความเป็นสากล
SSAP4-02 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การแลกเปลี่ยนนิสิต มศว
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
SSAP4-03 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การแลกเปลี่ยนนิสิตจากต่างประเทศ
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
SSAP4-04 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การอบรม ศึกษา วิจัย ของบุคลากร มศว ในต่างประเทศ
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
SSAP4-05 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การอบรม ศึกษา วิจัย ของบุคลากรจากต่างประเทศ ใน มศว
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
เป้าประสงค์ 3 พัฒนานิสิต/บุคลากร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน
SSAP4-06 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนิสิต/บุคลากร (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน)
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
เป้าประสงค์ 4 พัฒนาความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชน
SSAP4-07 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เจรจาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และองค์กรต่างๆ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เอื้อต่อการเรียนของนิสิตต่างชาติ
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 7 โครงการ ภาคผนวก