ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1 สร้างงานบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการ ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่าง ยั่งยืน
SSAP3-01 การประเมินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
SSAP3-02 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
SSAP3-03 โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
เป้าประสงค์ 2 มีระบบการบริหารจัดการ โครงการบริการวิชาการแก่ ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
SSAP3-04 การประเมินผลและติดตามผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
SSAP3-05 การจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
SSAP3-06 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างคุ้มค่าและส่งเสริมการขอผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 • รองอธิการดีบดีฝ่ายวิชาการ
เป้าประสงค์ 3 คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม กิจกรรม และมีความเข้าใจ เรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ
SSAP3-07 โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ
 • ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
SSAP3-08 โครงการการจัดทําแผนงานสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 • ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
เป้าประสงค์ 4 สร้างเครือข่ายทางด้าน การทำนุบำรุงวัฒนธรรมและ ศิลปะกับนานาชาติ
SSAP3-09 กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะกับนานาชาติ
 • ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
SSAP3-10 กิจกรรมรวบรวมและจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อการสื่อสารทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
 • ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 10 โครงการ ภาคผนวก