ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1 สร้างงานบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการ ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่าง ยั่งยืน
K30 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมต่อจำนวนโครงการทั้งหมด ร้อยละ 85
  • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
K31 ร้อยละของโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม ร้อยละ 85
  • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
เป้าประสงค์ 2 มีระบบการบริหารจัดการ โครงการบริการวิชาการแก่ ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
K32 จำนวนโครงการที่มีกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคมผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
80 โครงการ
  • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
K33 มีจำนวนผู้ที่ขอผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 3 คน
  • รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
เป้าประสงค์ 3 คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม กิจกรรม และมีความเข้าใจ เรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ
K34 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  • ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
K35 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 5,000 คน
  • ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
เป้าประสงค์ 4 สร้างเครือข่ายทางด้าน การทำนุบำรุงวัฒนธรรมและ ศิลปะกับนานาชาติ
K36 จำนวนประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ
  • ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
K37 มีระบบฐานข้อมูล เช่นระบบสืบค้นรูปภาพ ข้อมูลทางวัฒนธรรมและศิลปะ ไม่น้อยกว่า 2 ระบบ
  • ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด ภาคผนวก