วิธีการตอบตัวชี้วัดประจำปี 2563

วิธีการตอบตัวชี้วัด - แบบฟอร์มสำหรับการรายงานผลจากหน่วยงาน
คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด - คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบการตอบตัวชี้วัด เช่น เกณฑ์การให้คะแนน การอ้างอิงคู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2563 วิธีการตอบตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 1 พัฒนาหลักสูตรสองภาษา และนานาชาติ
K38 จำนวนหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 6 หลักสูตร
1. มีหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติ (ปีการศึกษา 2562) จำนวน ................... หลักสูตร
2. หลักสูตรที่ 1
    2.1 ชื่อหลักสูตร ................................................................................................
    2.2 หน่วยงาน ...................................................................................................
    2.3 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร .....................................................................................
    2.4 เปิดสอนนิสิตในระดับ ....................................................................................

กรณีมีมากกว่า 1 หลักสูตร โปรดกรอกข้อมูลของแต่ละหลักสูตร 
เป้าประสงค์ 2 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และความเป็นสากล
K39 จำนวนนิสิตจาก มศว ที่ไปศึกษา/อบรม/วิจัยในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 60 คน
1. มีนิสิตจาก มศว ที่ไปศึกษา/อบรม/วิจัยในต่างประเทศ (ปีการศึกษา 2562) จำนวน ..................... คน
2. รายละเอียดการไปศึกษา/อบรม/วิจัยในต่างประเทศ
    2.1 ประเทศ ...................................................................................
    2.2 เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน ..................... คน
    2.3 เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ..................... คน
K40 จำนวนนิสิตจากสถาบันต่างประเทศที่มาศึกษา/อบรม/วิจัยใน มศว (1 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 120 คน
1. มีนิสิตจากสถาบันต่างประเทศที่มาศึกษา/อบรม/วิจัย ใน มศว (1 ภาคการศึกษา) ปีการศึกษา 2562
    จำนวน ..................... คน
2. นิสิตจากสถาบันต่างประเทศที่มาศึกษา/อบรม/วิจัยใน มศว (1 ภาคการศึกษา)
    2.1 คณะ/หน่วยงาน .........................................................................
    2.2 เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน ..................... คน
    2.3 เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ..................... คน
K41 จำนวนบุคลากรจาก มศว ที่ไปอบรม/วิจัยในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 20 คน
1. มีบุคลากรจาก มศว ที่ไปอบรม/วิจัยในต่างประเทศ (ปีงบประมาณ 2563) จำนวน .................... คน
2. บุคลากรจาก มศว ที่ไปอบรม/วิจัยในต่างประเทศ
    2.1 ประเทศ ..........................................................................................................
    2.2 รายชื่อบุคลากร .................................................................................................
    2.3 ตำแหน่งบุคลากร ...............................................................................................
K42 จำนวนบุคลากรจากสถาบันต่างประเทศที่มาอบรม/วิจัยใน มศว (1 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 12 คน
1. มีบุคลากรจากสถาบันต่างประเทศที่มาอบรม/วิจัยใน มศว (1 ภาคการศึกษา) ปีการศึกษา 2562
    จำนวน .................... คน
2. บุคลากรจากสถาบันต่างประเทศที่มาอบรม/วิจัยใน มศว (1 ภาคการศึกษา)
    2.1 หน่วยงาน ..................................................................................................
    2.2 ประเทศ ....................................................................................................
    2.3 รายชื่อบุคลากร............................................................................................
    2.4 ตำแหน่งบุคลากร..........................................................................................
เป้าประสงค์ 3 พัฒนานิสิต/บุคลากร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน
K43 ร้อยละของนิสิต/บุคลากรที่เข้ารับการอบรม/พัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1. มีนิสิตและบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าอบรมทั้งหมด (ปีการศึกษา 2562)
    1.1 มีนิสิตกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ  จำนวน ............... คน
    1.2 มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ  จำนวน ............... คน
2. มีนิสิตและบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมภาษาอังกฤษ (ปีการศึกษา 2562)
    2.1 มีนิสิตกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ  จำนวน ............... คน
    2.2 มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ  จำนวน ............... คน
เป้าประสงค์ 4 พัฒนาความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชน
K44 จำนวน MOU/กิจกรรมความร่วมมือ ไม่น้อยกว่า 5 ฉบับ
1. มี MOU/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน .................... ฉบับ
2. รายละเอียด MOU/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
    2.1) ชื่อ MOU/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ .......................................................................
           ชื่อหน่วยงานที่ร่วมทำ (MOU)/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ...…………….…………………………
    2.2) ชื่อ MOU/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ .......................................................................
           ชื่อหน่วยงานที่ร่วมทำ (MOU)/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ...…………….…………………………
 
กรณีมีมากกว่า 1 ฉบับ โปรดกรอกข้อมูลของแต่ละฉบับ