ลำดับ กลยุทธ์ แผนงาน
เป้าประสงค์ 1 พัฒนาหลักสูตรสองภาษา และนานาชาติ
1 กำกับนโยบายให้ทุกคณะมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับ Internationalization ของมหาวิทยาลัย 1 แผนงาน
2 สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ 0 แผนงาน
3 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสกอ. 0 แผนงาน
เป้าประสงค์ 2 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และความเป็นสากล
1 เพิ่มช่องทางให้สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ 2 แผนงาน
2 เพิ่มช่องทางให้สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ 2 แผนงาน
เป้าประสงค์ 3 พัฒนานิสิต/บุคลากร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน
1 เพิ่มช่องทางให้สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและบุคลากรทราบ 1 แผนงาน
เป้าประสงค์ 4 พัฒนาความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชน
1 เพิ่มการประสานงานกับสถาบันในต่างประเทศ 1 แผนงาน
2 เพิ่มจำนวนความร่วมมือกับคู่สัญญาการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิงรุกไปยังสถาบันต่างประเทศ 0 แผนงาน