ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2563 ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1 เพื่อให้มหาวิทยาลัย มีระบบการดำเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด
K79 ร้อยละของส่วนงานที่มีการนำข้อมูลจากระบบ SWU - ERP มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนงาน ร้อยละ 80
  • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เป้าประสงค์ 2 มีระบบและกลไกเพื่อพัฒนา ระบบการดำเนินงานและ การจัดการของมหาวิทยาลัย ที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
K80 ร้อยละของส่วนงานที่มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่นำไปสู่การจัดการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80
  • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เป้าประสงค์ 3 มีระบบและเครื่องมือ ทางการบริหารที่มี ประสิทธิภาพ
K81 มีรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอ สตง. ภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นปีบัญชี ภายใน 90 วัน
  • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
K82 มีรายงานต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 100
  • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
K83 ร้อยละของส่วนงานที่มีการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระดับส่วนงาน ร้อยละ 80
  • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เป้าประสงค์ 4 โครงสร้างองค์กรและ การดำเนินงานของส่วนงาน สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวิสัยทัศน์
K84 ร้อยละของส่วนงานที่มีความซ้ำซ้อนกันในการปฏิบัติงานทั้งด้านภารกิจและพันธกิจ น้อยกว่าร้อยละ 10
  • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
K85 ร้อยละของส่วนงานได้รับจัดสรรงบประมาณตามภารกิจพันธกิจที่ตั้งไว้ ร้อยละ 90
  • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เป้าประสงค์ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การ เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง ความยั่งยืน
K86 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน ร้อยละ 60
  • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
  • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องครักษ์
K87 อันดับการจัดเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์ UI GREENMETRIC 1 ใน 400
  • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด ภาคผนวก