ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2563 ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย
K94 จัดตั้งส่วนงานที่รับผิดชอบเรื่องจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จัดตั้งส่วนงานฯ
  • อธิการบดี
K95 มีแผนกลยุทธ์ด้านการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
  • อธิการบดี
K96 ร้อยละของตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์การจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่บรรลุ
เป้าหมายต่อปีงบประมาณ
ร้อยละ 50
  • อธิการบดี
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ภาคผนวก