ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 3.1 สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
SAP1 การประเมินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
  • คณบดี ผู้อำนวยการทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
  • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
SAP2 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
  • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
  • คณบดี ผู้อำนวยการทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
SAP3 โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
  • คณบดี ผู้อำนวยการทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
เป้าประสงค์ 3.2 มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
SAP4 การประเมินผลและติดตามผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
  • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
SAP5 การจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน
  • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
SAP6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
  • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 6 โครงการ ภาคผนวก