ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย
SSAP8-01 จัดตั้งสำนักงานจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน
  • อธิการบดี
SSAP8-02 จัดทำแผนกลยุทธ์การจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
  • อธิการบดี
SSAP8-03 ดำเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์การหารายได้และบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
  • อธิการบดี
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 3 โครงการ ภาคผนวก