ลำดับ กลยุทธ์ แผนงาน
เป้าประสงค์ 3.1 สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
1 กำหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 3 แผนงาน
เป้าประสงค์ 3.2 มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
1 จัดตั้งส่วนกิจการเพื่อสังคม 3 แผนงาน