วิธีการตอบตัวชี้วัดประจำปี 2561

วิธีการตอบตัวชี้วัด - แบบฟอร์มสำหรับการรายงานผลจากหน่วยงาน
คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด - คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบการตอบตัวชี้วัด เช่น เกณฑ์การให้คะแนน การอ้างอิงคู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2561 วิธีการตอบตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 5.1 มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
KA06 มีเกณฑ์การประเมินบุคลากร จำแนกตามสายงาน ทุกสายงาน ร้อยละ 75
1. จำนวนสายงานทั้งหมด................สายงาน
2. มีเกณฑ์การประเมินบุคลากรที่จำแนกตามสายงานทุกสายงาน จำนวน..................เกณฑ์
KA07 ร้อยละของบุคลากรด้านงานบุคคลผ่านการทดสอบด้านความรู้ ความเข้าใจของ พ.ร.บ. ข้อบังคับ ประกาศและระเบียบใหม่ ของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
1. จำนวนบุคลากรด้านงานบุคคลทั้งหมด.....................คน
2. มีบุคลากรด้านงานบุคคลที่ผ่านการทดสอบด้านความรู้ ความเข้าใจของ พ.ร.บ. ข้อบังคับ ประกาศ
    และระเบียบใหม่ของมหาวิทยาลัย จำนวน.................คน
KA08 มีระบบงานที่ได้รับการปรับปรุงของงานบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 2 ระบบงาน
1. มีระบบงานที่ได้รับการปรับปรุงของงานบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ จำนวน.....................ระบบงาน
2. ชื่อระบบงานที่ได้รับการปรับปรุงของงานบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
    1) .............................................................................................................
    2) .............................................................................................................
KA09 มีระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารงานบริหารบุคคล 2 ระบบงาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารงานบริหารบุคคล จำนวน..................ระบบงาน
2. ชื่อระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารงานบริหารบุคคล
    ......................................................................................................................................
3. มีการนำระบบงานมาใช้เมื่อ ...................................................................................................
4. สรุปผลการดำเนินงานการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารงานบริหารบุคคล
    ......................................................................................................................................
KA10 รายงานความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูล (HURIS) เมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลของหน่วยงานภายในภายนอก พบความผิดพลาดของข้อมูลไม่เกิน 12 ครั้ง
1. พบรายงานความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูล (HURIS) เมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูล จำนวน...................ครั้ง
2. รายงานความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูล (HURIS) เมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลของหน่วยงานภายในภายนอก
    ..........................................................................................................................................
    ..........................................................................................................................................
เป้าประสงค์ 5.2 มีระบบและเครื่องมือทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
KA11 มีรายงานการเงินของแต่ละส่วนงานที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการประจำส่วนงานภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ ร้อยละ 100
มีการจัดทำรายงานการเงินของแต่ละส่วนงานที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการประจำส่วนงาน 
ภายใน.................วัน หลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
KA12 มีรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ ร้อยละ 100
มีรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน.................วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
KA13 มีรายงานต้นทุนต่อหน่วยของทุกส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100
1. มีส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด จำนวน...................ส่วนงาน
2. มีรายงานต้นทุนต่อหน่วยของส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน จำนวน...................รายงาน
KA14 มีประวัติบุคลากรที่เป็นปัจจุบันถูกต้องและครบถ้วน ร้อยละ 100
1. จำนวนบุคลากรทั้งหมด.................คน
2. มีประวัติบุคลากรที่เป็นปัจจุบันถูกต้องและครบถ้วน จำนวน.................คน
KA15 ร้อยละของส่วนงานที่เข้าสู่การประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
1. จำนวนส่วนงานทั้งหมด.................ส่วนงาน
2. มีส่วนงานที่เข้าสู่การประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
    จำนวน...............ส่วนงาน
KA16 มหาวิทยาลัยมีการติดตาม ทบทวนและปรับปรุงเพื่อการพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 1 ครั้ง
มีการประชุม ติดตาม ทบทวนและปรับปรุง เพื่อการพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................